Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
2020 » Август
Posted by SB on 2020/8/4 8:58:31 (710 reads )

Относно: Допълнение № 6 на ПУРОС - 04.08.2020г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Горно Сахране - 04.08.2020г.

Относно: Продажба на поземленимот с. Търничени - 04.08.2020г.

Относно: Добавяне в списък с пътуващи служители- 05.08.2020г.

Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба - 13.08.2020г.

Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки - 13.08.2020г.

Относно: Разрешаване изработване на проект за ПУП - 13.08.2020г.

 Относно: Кандидатстване на Община Павел баня с проект - 19.08.2020г.

 Относно: Разходване на средства по чл. 64 от ЗУО - 19.08.2020г.

 Относно: Промяна в културната програма за 2020 - 25.08.2020г.

 Относно: Закупуване на КМА и инвентар на РУ на МВР - 25.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 25.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 25.08.2020г.

 Относно: Продажба на движима вещ - автобус - 26.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 26.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 26.08.2020г.

 Относно: Одобряване на споразумение за извънсъдебно решаване на съдебен спор - 26.08.2020г.

 Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 26.08.2020г.

 


@@
2020 » Юли
Posted by SB on 2020/7/13 15:32:35 (683 reads )

Относно: Промяна в инвестиционната програма - 13.07.2020г.

Относно: Оттегляне на предложение и внасяне на ново - 13.07.2020г.

Относно: Предложение до МОН за актуализиране списъка на средищните училища - 14.07.2020г.


@@
2020 » Юни
Posted by SB on 2020/6/3 12:14:10 (736 reads )

Относно: Промяна в бюджета - 03.06.2020г.

Относно: Промяна в бюджета - 04.06.2020г.

Относно: Приемане на годишен план за личностно развитие на децата и учениците- 04.06.2020г.

Относно: Приемане на отчет за изпълнението на Бюджет 2019 - 24.06.2020г.

Относно: Отчет на Общински дълг за  2019 - 24.06.2020г.

Относно: Промяна в бюджета - 24.06.2020г.

Относно: Промяна в бюджета - 30.06.2020г.


@@
2020 » Май
Posted by SB on 2020/5/13 10:23:57 (831 reads )

Относно: Продажба на поземлен имот с. Тъжа- 13.05.2020г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня- 13.05.2020г.

Относно: Продажба на поземлен имот с. Габарево- 13.05.2020г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня- 13.05.2020г.

Относно: Продажба на поземлен имот с. Тъжа- 13.05.2020г.

Относно: Допълнение № 3 на ПУРОС - 15.05.2020г.

Относно: Бракуване на движима вещ - МПС - 15.05.2020г.

Относно: Продажба на движими вещи - МПС - 15.05.2020г.

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имоти- 15.05.2020г.

Относно: Промяна обща численост - 18.05.2020г.

Относно: Информация относно изпълнение на Решение № 95/30.01.2020 - 18.05.2020г.

Относно: Промяна в инвестиционната програма- 19.05.2020г.

Относно: Промяна в инвестиционната програма- 26.05.2020г.

Относно: Изменение на Решение 108- 26.05.2020г.

Относно: Допълване на предложение- 27.05.2020г.

Относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили- 27.05.2020г.

Относно: Приемане на изменения в Наредбата за МДТ- 27.05.2020г.

Относно: Започване на процедура по премахване на сгради - 27.05.2020г.


@@
2020 » Април
Posted by SB on 2020/4/9 15:34:13 (815 reads )

Относно: Продажба на поземлен имот с. Скобелево - 09.04.2020г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Манолово - 09.04.2020г.

Относно: Прекратяване на съсобственост гр. Павел баня - 09.04.2020г.

Относно: Допълване на предложение - 09.04.2020г.

Относно: Краткосрочна програма за ВЕИ - 13.04.2020г.

Относно: Добавяне в списък за пътуващи служители - 14.04.2020г.

Относно: Освобождаване от наемни вноски във връзка с извънредното положение - 24.04.2020г.

Относно: Поправка на фактическа грешка - 24.04.2020г.

Относно: Дарение в полза на Община Павел баня на МПС - 24.04.2020г.

Относно: Добавяне в списък на пътуващи служители- 24.04.2020г.


@@
2020 » Март
Posted by SB on 2020/3/10 11:40:20 (903 reads )

Относно: Добавяне в списъка с пътуващи служители - 10.03.2020г.

Относно: Кандидатстване във фонд "Социална закрила" - 10.03.2020г.

Относно: Допускане на процедура за ПУП - 11.03.2020г.

Относно: Одобряване на проект за ПУП - 11.03.2020г.

Относно: Именуване на улица в гр. Павел баня - 12.03.2020г.

Относно: Промяна в инвестиционната програма за 2020 - 12.03.2020г.

Относно: Допускане на процедура за ПУП - 12.03.2020г.

Относно: Приемане на средносрочна бюджетна програма - 12.03.2020г.

Относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет с. Тъжа - 13.03.2020г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Габарево - 13.03.2020г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Долно Сахране - 13.03.2020г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Осетеново - 13.03.2020г.

Относно: Допълнение на ПУРОС - 13.03.2020г.

Относно: Приемане наредба за определяне размера на местните данъци - 16.03.2020г.

Относно: Актуализация на инвестиционна програма - 26.03.2020г.


@@
2020 » Февруари
Posted by SB on 2020/2/4 12:00:31 (893 reads )

Относно: Предложежие за промяна преди приемане на Бюджета на община Павел баня  - 03.02.2020г.

Относно: Общински план за младежта за 2020г.  - 04.02.2020г.

Относно: Отчет за работата на МКБПММН за 2019г.  - 04.02.2020г.

Относно: Промяна в Наредбата за местните данъци   - 10.02.2020г.

Относно: Предоставяне и актуализиране на мери и пасища   - 13.02.2020г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Търничени   - 13.02.2020г.

Относно: Определяне мандат на кмета във ВиК  - 13.02.2020г.

Относно: Намаляване на първоначалната тръжна цена на приватизационна  продажба - 15.02.2020г.

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот гр. Павел баня - 15.02.2020г.

Относно: Предоставяне на имот за безвъзмездно ползван е с. Габарево - 15.02.2020г.

Относно: Продажба на поземлен имот с. Тъжа - 18.02.2020г.

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот с. Александрово - 20.02.2020г.

Относно: Отмяна на НУЗОПФ - 20.02.2020г.

Относно: Определяне на представители на ОбС в тръжна процедура - 25.02.2020г.

Относно: Отдаване под наем на терени за кафеавтомати - 25.02.2020г.

Относно: Продажба на движими вещи - МПС - 25.02.2020г.

Относно: Промяна в списъка с пътуващи служители - 26.02.2020г.

Относно: Актуализация на инвестиционна програма 2020 - 26.02.2020г.


@@
2020 » Януари
Posted by SB on 2020/1/15 12:08:29 (1076 reads )

Относно: Проект за изменение и допълнение на НРПУРОИ  - 15.01.2020г.

Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост  - 15.01.2020г.

Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти за 2020г. - 15.01.2020г.

Относно: Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 - 2023  - 15.01.2020г.

Относно: Отдаване под наем на недвижими имоти гр. Павел баня  - 15.01.2020г.

Относно: Допускане на процедура за ПУП  - 15.01.2020г.

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции от ВиК през 2019г.  - 17.01.2020г.

Относно: Проект за изменение и допълнение на НУЗОПФ - 17.01.2020г.

Относно: Приемане на правилник за работата на кметските наместници - 17.01.2020г.

Относно: Отдаване под наем на терени за кафе автомати - 17.01.2020г.

Относно: Оттегляне на предложение  - 20.01.2020г.

Относно: Отдаване под наем на недвижими имоти гр. Павел баня  - 20.01.2020г.

Относно: Приемане на Бюджета на община Павел баня  - 25.01.2020г.

Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма  - 25.01.2020г.

Относно: Допълнение към наредбата за домашни животни  - 28.01.2020г.

Относно: Изменение в наредбата по чл. 9  - 28.01.2020г.

Относно: Допълнение към предложение за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Павел баня  - 28.01.2020г.


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори