Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
2016 » Декември 2016
Posted by SB on 2016/12/8 10:25:49 (2093 reads )

Относно: Опълномощаване на представител  в МБАЛ гр. Казанлък, публикувано на 08.12.2016г.

Относно: Продажба на имот с. Скобелево, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Продажба на имот с. Турия, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Наем на терен за временно съоръжение гр. Павел баня, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Наем на терен за кафе автомат гр. Павел баня, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Г. Сахране, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Определяне числеността на Общинска администрация, публикувано на 14.12.2016г.

Относно: Продажба на движими вещи - МПС, публикувано на 16.12.2016г.

Относно: Програма за развитие на читалищната дейност, публикувано на 19.12.2016г.

Относно: Промени в инвестиционната програма за 2016г., публикувано на 19.12.2016г.

Относно: Финансово подпомагане на студенти, публикувано на 19.12.2016г.

Относно: Финансово подпомагане на студенти първи курс, публикувано на 19.12.2016г.


@@
2016 » Ноември 2016
Posted by SB on 2016/11/3 13:17:48 (2143 reads )

Относно: Разпореждане с имоти, публикувано на 03.11.2016г.

Относно: Актуализация на бюджета, публикувано на 03.11.2016г.

Относно: Актуализация на бюджета, публикувано на 04.11.2016г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост, публикувано на 09.11.2016г.

Относно: Възстановяване на транспортните разходи, публикувано на 14.11.2016г.

Относно: Програма за развитие на туризма, публикувано на 14.11.2016г.

Относно: Наредба по чл. 9, публикувано на 14.11.2016г.

Относно: Компенсиране на намалени цени на билети и карти, публикувано на 15.11.2016г.

Относно: Доставки и услуги от централен орган на общините, публикувано на 16.11.2016г.

Относно: Допускане на процедура по изменение на ПУП, публикувано на 16.11.2016г.

Относно: Приемане на план-сметка и повишаване на такса Битови отпадъци, публикувано на 16.11.2016г.

Относно: Допълнение и изменение на Наредба по чл. 9, публикувано на 22.11.2016г.

Относно: Приемане на план-сметка и повишаване на такса Битови отпадъци, публикувано на 22.11.2016г.

Относно: Актуализация на бюджета, публикувано на 22.11.2016г.

Относно: Изменение на Решение №274, публикувано на 22.11.2016г.

Относно: Допълнение към мотиви..., публикувано на 28.11.2016г.


@@
2016 » Октомври 2016
Posted by SB on 2016/10/11 10:00:49 (2151 reads )

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП

Относно: Актуализация на Бюджет 2016, публикувано на 13.10.2016г.


@@
2016 » Септември 2016
Posted by SB on 2016/9/9 8:50:08 (2298 reads )

Актуализация на Бюджет 2016- 09.09.2016г.

Изменение на предишно предложение - 09.09.2016г.

Откриване на филиал към детска градина - 09.09.2016г.

Разкриване на Център за обществена подкрепа- 26.09.2016г.

Актуализация на Бюджет 2016- 26.09.2016г.

Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост- 30.09.2016г.

Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост- 30.09.2016г.

Прекратяване на съсобственост чрез продажба с. Д. Сахране- 30.09.2016г.


@@
2016 » Август 2016
Posted by SB on 2016/8/5 12:41:34 (2286 reads )

Продажба на имот с. Турия - 05.08.2016г.

Продажба на имот с. Търничени - 05.08.2016г.

Продажба на движими вещи - МПС - 05.08.2016г.

Продажба на имот с. Виден - 05.08.2016г.

Продажба на имоти с. Скобелево - 05.08.2016г.

Продажба на имоти с. Горно Сахране - 05.08.2016г.

Съгласие за изменение в кадастралната карта - 05.08.2016г.

Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности - 11.08.2016г.

Актуализация на Бюджет 2016- 11.08.2016г.

Актуализация на Бюджет 2016- 11.08.2016г.

Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.08.2016г.

Приемане на Наредба за записване на деца в детските градини - 15.08.2016г.

Допълване списък на длъжностните лица за пътуване -17.08.2016г.

Аренда на имот с. Турия- 18.08.2016г.

Покани за участие на ансамбъл "Детелини" във фестивали в чужбина- 24.08.2016г.

Закриване на детска градина с. Турия- 31.08.2016г.

Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата - 31.08.2016г.


@@
2016 » Юли 2016
Posted by SB on 2016/7/20 10:19:09 (2334 reads )

Относно Актуализация на Бюджет 2016 - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Тъжа - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Осетеново - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Долно Сахране - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Александрово - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Габарево - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище с. Горно Сахране - 20.07.2016г.

Относно Подкрепа за кандидатстване по проект на читалище гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Отдаване под аренда на имоти  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Продажба на имоти  с. Горно Сахране - 20.07.2016г.

Относно Продажба на имот  с. Долно Сахране - 20.07.2016г.

Относно Продажба на имоти  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Допълнение № 3 към Програмата за управление и разпореждане с .... - 20.07.2016г.

Относно Одобряване на максимален размер на новите задължения за разходи... - 20.07.2016г.

Относно Отдаване под наем на част от сграда - поликлиника гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Изразяване позиция на общината относно "Централен Балкан" - 20.07.2016г.

Относно Одобряване на ПУП  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Одобряване на ПУП  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Разрешение за изработване проект  на ПУП  гр. Павел баня - 20.07.2016г.

Относно Разрешение за изработване проект  на ПУП  с. Александрово - 20.07.2016г.

Относно Проект на предложение за промяна в Наредбата по чл. 9 - 20.07.2016г.

Относно Решение за членство в Асоциацията на българските градове и региони - 20.07.2016г.

Относно Разрешение за изработване проект  на ПУП  с. Александрово - 20.07.2016г.

Относно Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2015 - 20.07.2016г.

Относно Кандидатстване на община Павел баня по ПРСР 1 - 21.07.2016г.

Относно Кандидатстване на община Павел баня по ПРСР 2 - 21.07.2016г.

Относно Кандидатстване на община Павел баня по ПРСР 3 - 21.07.2016г.

Относно Кандидатстване на община Павел баня по ПРСР  4- 21.07.2016г.

Относно Актуализация на Бюджет 2016 - 21.07.2016г.

Относно Актуализация на Бюджет 2016 - 22.07.2016г.

Относно Покани за участие на ансамбъл "Детелини"... - 22.07.2016г.


@@
2016 » Юни 2016
Posted by SB on 2016/6/29 9:27:09 (2358 reads )

Относно Продажба на поземлен имот с. Габарево - 29.06.2016г.

Относно Невключени за разглеждане в дневния ред предложения- 29.06.2016г.

Относно Кандидатстване с проект "Закриване на старо депо за ТБО..." - 29.06.2016г.


@@
2016 » Май 2016
Posted by SB on 2016/5/15 9:37:18 (2614 reads )

Относно Предоставяне на имот за безвъзмездно управление гр. Павел баня - 15.05.2016г.

Относно Допускане на процедура по изменение на ПУП с. Тъжа - 15.05.2016г.

Относно Продажба на поземлен имот гр. Павел баня - 15.05.2016г.

Относно Отчет на общински дълг за 2015г. - 15.05.2016г.

Относно Одобряване на План за развитие на социалните услуги през 2017г. - 15.05.2016г.

Относно Обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост - 15.05.2016г.

Относно Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги през 2016 - 2020г. - 15.05.2016г.

Относно Допълнение към Програмата за управление на  общинска собственост - 16.05.2016г.

Относно Учредяване право на строеж - 16.05.2016г.

Относно Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот гр. Павел баня - 27.05.2016г.


@@
2016 » Април 2016
Posted by SB on 2016/4/7 12:46:19 (2514 reads )

Относно Одобряване на ПУП с. Тъжа - 07.04.2016г.

Относно Разрешение за изработване проект на ПУП с. Виден - 07.04.2016г.

Относно Стратегия за образователна интеграция на децата от...- 13.04.2016г.

Относно Допълнение към Програма за управление и разпореждане с общ. собственост - 13.04.2016г.

Относно Отдаване под наем терен за кафе автомат - 14.04.2016г.

Относно Продажба на незастроен поземлен имот с. Габарево - 14.04.2016г.

Относно Отдаване под аренда на имоти с. Тъжа - 14.04.2016г.

Относно Прекратяване на съсобственост с. Осетеново - 14.04.2016г.

Относно Продажба на поземлени имоти с. Скобелево - 14.04.2016г.

Относно Продажба на поземлени имоти с. Долно Сахране - 14.04.2016г.

Относно Продажба на поземлени имоти с. Осетеново - 14.04.2016г.

Относно Продажба на поземлени имоти с. Горно Сахране - 14.04.2016г.

Относно Процедура по изменение на ПУП с. Манолово - 14.04.2016г.

Относно Процедура по изменение на ПУП с. Габарево - 14.04.2016г.

Относно Изработване на проект за  ПУП с. Турия - 14.04.2016г.

Относно Одобряване на ПУП с. Скобелево - 14.04.2016г.

Относно Кандидатстване на общината с проект за В и К - 21.04.2016г.

Относно Изплащане на дължими средства за компенсиране на намалени пътувания...  - 27.04.2016г.


@@
2016 » Февруари 2016
Posted by SB on 2016/2/2 13:43:33 (2618 reads )

Относно Приемане на отчет на действия за интегриране на ромите...за 2015г.- 02.02.2016г.

Относно Приемане на Общински план за действие за интегриране на ромите...за 2016г.- 02.02.2016г.

Относно Приемане на Общински план за младежта за 2016г.- 09.02.2016г.

Относно Приемане на Наредба за управление на отпадъците - 10.02.2016г.

Относно Определяне мандат в общото събрание на ВиК - 10.02.2016г.

Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 18.02.2016г.

Относно Допускане на процедура по изменение на ПУП - 26.02.2016г.


@@
2016 » Януари 2016
Posted by SB on 2016/1/5 12:57:25 (2855 reads )

Относно Приемане на стратегия за управление на общинската собственост- 05.01.2016г.

Относно Програма за разпореждане и управление на имоти общинската собственост- 05.01.2016г.

- - - - - -Допълнение към Програмата - 25.01.2016г.

- - - - - -Допълнение 2 към Програмата - 27.01.2016г.

Относно Одобряване на проект за ПУП- 06.01.2016г.

Относно Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост- 06.01.2016г.

Относно Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране - 08.01.2016г.

Относно Представяне на Мандатна програма за управление - 08.01.2016г.

Относно Предоставяне на част имот общинска собственост за безвъзмездно ползване - 08.01.2016г.

Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 12.01.2016г.

- - - - - -Допусната техническа грешка в Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 13.01.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 13.01.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 20.01.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 25.01.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 02.02.2016г.

- - - - - -Приложение към Доклад относно Проект за бюджет 2016 - 08.02.2016г.

Относно Приемане на Програма за развитие на туризма за 2016г. - 12.01.2016г.

Относно Приемане на анализ на ситуацията социални услуги - 20.01.2016г.

Относно Одобряване на проект за ПУП- 22.01.2016г.

Относно Приемане на програма за изпълнение на обществено полезни дейности от безработни...- 22.01.2016г.

- - - - - -Оттегляне на предложението  - 15.02.2016г.

Относно Предоставяне за ползване на полски пътища и канали - 26.01.2016г.


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори