Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
2017 » Декември 2017
Posted by SB on 2017/12/7 9:05:01 (1585 reads )

Относно: Одобряване на ПУП гр. Павел баня - 07.12.2017г.

Относно: Промяна в Наредбата по чл. 9 - 11.12.2017г.

Относно: Представител на общината при изработване на областна здравна карта - 12.12.2017г.

Относно: Компенсирани промени между дейности и параграфи - 14.12.2017г.

Относно: Строителство на паметник в с. Осетеново - 14.12.2017г.

Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност - 15.12.2017г.

Относно: Провеждане на обществена поръчка за възлагане на обществен превоз на пътници  - 15.12.2017г.

Относно: Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2018г.  - 28.12.2017г.


@@
2017 » Ноември 2017
Posted by SB on 2017/11/17 13:58:13 (1754 reads )

Относно: Разрешение за изработване проект на ПУП - 17.11.2017г.

Относно: Допълнение № 7 на ПУРОС - 17.11.2017г.

Относно: Продажба на УПИ в с. Скобелево - 17.11.2017г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в с. Скобелево - 17.11.2017г.

Относно: Учредяване право на пристрояване гр. Павел баня - 17.11.2017г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост в с. Асен- 17.11.2017г.

Относно: Допускане на процедура по изменение на ПУП - 17.11.2017г.

Относно: Нови обекти в инвестиционната програма за 2017г. - 21.11.2017г.

Относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин" - 21.11.2017г.


@@
2017 » Септември 2017
Posted by SB on 2017/9/26 12:46:36 (1557 reads )

Относно: Допълнение № 6 на ПУРОС - 26.09.2017г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Виден - 26.09.2017г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Скобелево - 26.09.2017г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Асен - 26.09.2017г.

Относно: Актуализация на инвестиционната програма - 26.09.2017г.


@@
2017 » Август 2017
Posted by SB on 2017/7/30 13:36:56 (1754 reads )

Относно: Продажба на имот с. Турия - 28.07.2017г.

Относно: Изразяване на съгласие за разделяне на имот с. Търничени - 28.07.2017г.

Относно: Промяна в начина на ползване на имоти с. Горно Сахране - 30.07.2017г.

Относно: Продажба на незастроен терен с. Долно Сахране - 30.07.2017г.

Относно: Отдаване под аренда на имот с. Турия - 30.07.2017г.

Относно: Отдаване под наем на част от  имот за ВПС гр. Павел баня- 31.07.2017г.

Относно: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета- 01.08.2017г.

Относно: Одобряване на ПУП с. Асен - 28.08.2017г.


@@
2017 » Юли 2017
Posted by SB on 2017/7/14 10:30:07 (1755 reads )

Относно: Предложение до МОН - средищни училища - 14.07.2017г.

Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки - 17.07.2017г.

Относно: Одобряване на ПУП- 17.07.2017г.

Относно: Допускане процедура по изменение на ПУП- 17.07.2017г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП- 17.07.2017г.

Относно: Одобряване на ПУП- 19.07.2017г.

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- 19.07.2017г.

Относно: Отдаване под наем на част от имот с. Търничени- 19.07.2017г.

Относно: Допълнение № 5 на ПРУОС- 19.07.2017г.

Относно: Отдаване под аренда на имот с. Скобелево - 19.07.2017г

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Долно Сахране- 19.07.2017г

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Долно Сахране- 19.07.2017г

Относно: Продажба на имот с. Манолово- 19.07.2017г.

 


@@
2017 » Юни 2017
Posted by SB on 2017/6/14 13:24:58 (1801 reads )

Относно: Предложение за изграждане паметник на Княз Павел- 14.06.2017г.

Относно: Допълнение 4 на ПУРОС - 15.06.2017г.

Относно: Безвъзмездно предоставяне на имоти публична държавна собственост - 15.06.2017г.

Относно: Бракуване на движими вещи - МПС - 15.06.2017г.

Относно: Продажба на имоти с. Скобелево - 15.06.2017г.

Относно: Доброволно прилагане на ПУП за дарение на имот - 15.06.2017г.

Относно: Продажба УПИ с. Скобелево - 15.06.2017г.

Относно: Продажба УПИ с. Манолово- 15.06.2017г.

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот с. Габарево - 15.06.2017г.

Относно: Актуализация на инвестиционната програма - 23.06.2017г.


@@
2017 » Май 2017
Posted by SB on 2017/5/17 10:07:30 (1887 reads )

Относно: Допускане на процедура по изменение на ПУП- 17.05.2017г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП- 17.05.2017г.

Относно: Допълнение № 3 на ПУРОС- 17.05.2017г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост - 17.05.2017г.


@@
2017 » Април 2017
Posted by SB on 2017/4/11 11:38:12 (1808 reads )

Относно: Промяна в спортна програма   - 11.04.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП- 13.04.2017г.

Относно: Одобряване проект за изменение на ПУП- 13.04.2017г.

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №1- 19.04.2017г.

Относно: Информация за актуализирано разпределение на Бюджет 2016 - 19.04.2017г.

Относно: Отдаване под наем на части от имоти- 27.04.2017г.


@@
2017 » Март 2017
Posted by SB on 2017/3/1 15:37:11 (1861 reads )

Относно: Отчет на общинския дълг за 2016г. - 01.03.2017г.

Относно: Промяна в списък на пътуващи служители. - 16.03.2017г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня - 16.03.2017г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня - 16.03.2017г.

Относно: Отдаване под аренда на имоти с. Турия - 16.03.2017г.

Относно: Предоставяне за ползване на мери и пасища- 17.03.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП- 22.03.2017г.

Относно: Допълнение № 2 към ПУРОС- 22.03.2017г.

Относно: Бракуване на движима собственост - МПС - 22.03.2017г.

Относно: Отдаване под аренда на имоти с. Турия - 22.03.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП- 23.03.2017г.

Относно: Отдаване под наем на помещение с. Габарево - 23.03.2017г.

Относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза - 23.03.2017г.

Относно: Допускане изменение на ПУП- 23.03.2017г.

Относно: Отмяна на предходно решение и допускане на процедура за изменение на ПУП- 23.03.2017г.

Относно: Одобряване и  изменение на ПУП- 24.03.2017г.

Относно: Допускане изменение на ПУП- 24.03.2017г.

Относно: Отчет на МКБППМН- 27.03.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП- 28.03.2017г.


@@
2017 » Февруари 2017
Posted by SB on 2017/2/13 8:35:56 (1889 reads )

Относно: Общински план за младежта.  - 13.02.2017г.

Относно: Мандат и позиция на кмета в Общото събрание на В и К  - 13.02.2017г.

Относно: Общинска програма за безстопанствените кучета  - 15.02.2017г.

Относно: Годишна програма за общинските пътища  - 15.02.2017г.

Относно: Допълнение към Програмата за разпореждане с общ. собственост  - 15.02.2017г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Тъжа  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на имот с. Скобелево  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на имот с. Манолово  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на имот с. Асен  - 15.02.2017г.

Относно: Ново обсъждане на Решение № 441  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня  - 15.02.2017г.

Относно: Отпускане на еднократна помощ  - 15.02.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект на ПУП с. Асен  - 15.02.2017г.

Относно: Допускане на процедура  за изменение на ПУП с. Асен  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня  - 15.02.2017г.

Относно: Промяна на размера на разходите за представителни дейности - 15.02.2017г.

Относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление - 17.02.2017г.

 

 


@@
2017 » Януари 2017
Posted by SB on 2017/1/10 10:23:47 (2448 reads )

Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. - 10.01.2017г.

-----Допълнение към програмата - Публикувано на 23.01.2017г.

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост - 10.01.2017г.

Относно: Бюджет на община Павел баня за 2017г. Първа част - 11.01.2017г.

Относно: Бюджет на община Павел баня за 2017г. Втора част - 11.01.2017г.

-----Допълнение към Инвестиционната програма - Публикувано на 23.01.2017г.

Относно: Механизъм за разпределение субсидията за читалищата за 2017г.  - 11.01.2017г.

Относно: Отчет на Мандатната програма на кмета за 2016г.  - 13.01.2017г.

Относно: Определяне численост на персонала в ДСХ Търничени.  - 20.01.2017г.

Относно: Допускане на процедура по изменение на ПУП.  - 20.01.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект на ПУП.  - 20.01.2017г.

Относно: Програма за насърчаване използването на ВЕИ.  - 25.01.2017г.

Относно: Програма за енергийна ефективност  - 25.01.2017г.


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори