Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Обяви ОА » - Отчет за изп. на Прогр. за енерг. ефективност за 2019г.
Posted by SB on 2020/6/2 11:01:14 (845 reads )
Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2019г.

@@
Обяви ОА » - Общината ще помага за документи за здравно осигуряване
Posted by SB on 2020/4/23 9:33:12 (1116 reads )
Писмо от НАП относно възможност на задължените лица за подаване на документи, свързани с актуализиране на здравноосигурителен статус

@@
Обяви ОА » - Забранява се свободното движение на животни
Posted by SB on 2020/4/21 15:41:48 (1306 reads )
Заповед № РД-10-171/16.04.2020г.

@@
Обяви ОА » - Съобщение по регламент (ЕС) 2016/1191
Posted by SB on 2019/12/4 9:53:42 (2795 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС)   №1024/2012 г.
      Община Павел баня уведомява всички заинтересовани лица, че по силата на чл. 21 на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.
Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:
документи от съд или съдебен служител;
административни документи;
нотариални актове;
официални удостоверения върху частни документи;
документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .
Освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.
раждане
смърт
това, че лицето е живо
име
брак, брачна дееспособност и семейно положение
развод, законна раздяла или унищожаване на брака
регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство
прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство
произход или осиновяване
местоживеене и/или местопребиваване
гражданство
липса на съдебно минало
кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка
Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.
Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg
 
 

@@
Обяви ОА » - Места за изхвърляне строителни и растителни отпадъци
Posted by SB on 2017/8/29 14:12:28 (18333 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
           
От 21.08.2017 г. е открита строителна площадка за обект ”Закриване на старо депо за ТБО в община Павел баня” в местността „Бонин дол”, в резултат на което след 2 месеца депото ще бъде окончателно закрито и ще бъде чиста озеленена територия.
            За да разреши проблема с растителните и строителните отпадъци община Павел баня, е осигурила две гондоли за изхвърляне на горецитирания отпадък. Гондолите са разположени на изхода на Павел баня в посока с. Турия /на края на ул. „Роза”/.
            Ръководството на община Павел баня МОЛИ гражданите стриктно да спазват изискванията, като изхвърлят съответния отпадък в съответната гондола, както и да не поставят тези видове отпадъци в съдовете за ТБО.
                  
 
                РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
            29.08.2017 г.

@@
Обяви ОА » - Зелен телефон в община Павел баня
Posted by SB on 2015/7/3 9:45:20 (19816 reads )
В община Павел баня е разкрит "зелен телефон"-04361/2267 и е-мейл  mayor_pb@mail.bg, на който гражданите да могат да подават сигнали за нарушение на нормативните изисквания за отпадъците, както и за предложения за подобрение на политиките по отпадъците.

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори