Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
2019 » Декември 2019г.
Posted by SB on 2019/12/16 11:19:42 (993 reads )

Предложения от 11.12.2019г.

Предложения от 13.12.2019г.

Предложение от 17.12.2019г.

Предложение от 18.12.2019г.


@@
2019 » Ноември 2019
Posted by SB on 2019/11/27 16:53:06 (923 reads )

Относно: Изменение на КККР  - 27.11.2019г.

Относно: Изменение на КККР и дарение - 27.11.2019г.

Относно: Продажба на имот с. Скобелево- 27.11.2019г.

Относно: Изменение на КККР  - 27.11.2019г.

Относно: Приватизационна продажба с. Осетеново- 27.11.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на  проект за изменение на ОУП - 27.11.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на  проект за ПУП - 27.11.2019г.

Относно: Разрешение за изменение на ОУП - 27.11.2019г.


@@
2019 » Септември
Posted by SB on 2019/9/19 9:34:59 (959 reads )

Относно: Временно изпълняващ  длъжността кмет на община - 19.09.2019г.


@@
2019 » Август 2019
Posted by SB on 2019/8/26 16:15:07 (940 reads )

Относно: Актуализация на спортна програма - 26.08.2019г.

Относно: Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018г.  - 26.08.2019г.

Относно: Актуализация на инвестиционната програма - 26.08.2019г.


@@
2019 » Юли
Posted by SB on 2019/7/17 11:09:17 (980 reads )

Относно: Предложение до МОН - 17.07.2019г.

Относно: Предложение за маломерни и слети паралелки - 17.07.2019г.

Относно: Продажба на поземлен имот - 17.07.2019г.

Относно: Прекратяване на съсобственост - 17.07.2019г.

Относно: Допълнение № 5 на ПУРОС - 17.07.2019г.

Относно: Обявяване на имот от публична в частна собственост - 17.07.2019г.

Относно: Отдаване под наем на терени за кафе автомати - 17.07.2019г.

Относно: Продажба на УПИ - 17.07.2019г.

Относно: Продажба на поземлени имоти - 17.07.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта с. Тъжа - 23.07.2019г.


@@
2019 » Юни
Posted by SB on 2019/6/19 15:56:59 (965 reads )

Относно: Разрешение за изработване Проект за ПУП - 19.06.2019г.

Относно: Разрешение за изработване Проект за ПУП - 19.06.2019г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Асен - 19.06.2019г.

Относно: Продажба на ПИ с. Тъжа - 19.06.2019г.

Относно: Актуализация на инвестиционна програма - 19.06.2019г.


@@
2019 » Май
Posted by SB on 2019/5/10 13:04:39 (1013 reads )

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - 10.05.2019г.

Относно: Наем на терени за кафе автомати - 17.05.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта с. Скобелево - 17.05.2019г.

Относно: Проект за изменение и допълнение на НРПУРОИ - 17.05.2019г.

Относно: Изменение на КККР за ПИ - 17.05.2019г.

Относно: Изменение на КККР за ПИ - 17.05.2019г.

Относно: Отдаване под аренда на имот гр. Павел баня - 17.05.2019г.

Относно: Отдаване под аренда на имот с. Габарево - 17.05.2019г.

Относно: Изменение № 3 на ПУРОС - 22.05.2019г.

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление - 22.05.2019г.

Относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет - 22.05.2019г.

Относно: Продажба на имот с. Габарево - 22.05.2019г.

Относно: Разрешение за изработване Проект за ПУП - 22.05.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на КПИИ - 22.05.2019г.

Относно: Приемане на бюджет  за Център за социална рехабилитация с. Асен - 28.05.2019г.


@@
2019 » Април
Posted by SB on 2019/4/17 17:34:18 (1035 reads )

Относно: Отдаване на част от имот за кафе автомат - 17.04.2019г.

Относно: Безлихвени заеми - 17.04.2019г.

Относно: Проект за изменение и допълнение на НУРОПФ - 17.04.2019г.

Относно: Проект за поставяне на паметник - 17.04.2019г.

Относно: Подписване на анекс към договор с АСП - 17.04.2019г.

Относно: Допълнение № 2 към ПУРОС - 17.04.2019г.

Относно: Актуализация на културна и спортна програма - 17.04.2019г.

Относно: Актуализация на инвестиционна програма 2019 - 17.04.2019г.


@@
2019 » Март 2019
Posted by SB on 2019/3/6 16:06:36 (1121 reads )

Относно: Предоставяне на мери и пасища - 06.03.2019г.

Относно: Добавяне в списък за пътуващи служители - 06.03.2019г.

Относно: Изменение на Наредба за зелената система- 07.03.2019г.

Относно: Одобряване на План за развитие на социалните услуги - 07.03.2019г.

Относно: Проект за изменение на поземлени имоти - 14.03.2019г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня - 14.03.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта на гр. Павел баня - 14.03.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на КПИИ - 14.03.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта на гр. Павел баня - 14.03.2019г.

Относно: Отдаване под наем на терен за кафе автомат - 19.03.2019г.

Относно: Промяна в кадастралната карта на гр. Павел баня - 19.03.2019г.

Относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза - 19.03.2019г.

Относно:  Актуализация на инвестиционната програма - 19.03.2019г.

Относно: Допълнение №1 на ПУРОИ - 19.03.2019г.

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти - 19.03.2019г.

Относно: Упълномощаване на представител на общината - 19.03.2019г.

Относно: Допускане на процедура по изменение проект на ПУП - 22.03.2019г.


@@
2019 » Февруари 2019
Posted by SB on 2019/2/6 9:43:19 (1044 reads )

Относно: Кандидатстване във фонд "Социална закрила"- 06.02.2019г.

Относно: Продажба на незастроен терен с. Търничени - 15.02.2019г.

Относно: Промяна кадастралната карта на имот с. Тъжа - 15.02.2019г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост гр. Павел баня - 15.02.2019г.

Относно: Промяна кадастралната карта на имот с. Манолово - 15.02.2019г.

Относно: Изменение Решение на ОбС - 15.02.2019г.

Относно: Определяне позиция и мандат на кмета в общото събрание на ВиК - 19.02.2019г.

Относно: Отдаване под наем на част от имот с. Търничени - 20.02.2019г.

Относно: Разкриване на социална услуга - 20.02.2019г.

Относно: Продажба на помещения с. Долно Сахране - 28.02.2019г.


@@
2019 » Януари 2019
Posted by SB on 2019/1/21 19:17:16 (1246 reads )

Относно: Разрешаване изработването на проект за ПУП - 21.01.2019г.

Относно: Разрешаване изработването на проект за ПУП - 21.01.2019г.

Относно: Добавяне в списък за пътуващи - 21.01.2019г.

Относно: Програма за развитие на туризма - 21.01.2019г.

Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма - 21.01.2019г.

Относно: Кандидатстване за отпускане на безлихвен заем - 21.01.2019г.

Относно: Изменение и допълнение на ПУО - 21.01.2019г.

Относно: Приемане на отчет за състоянието на Общинската собственост - 21.01.2019г.

Относно: Продажба на недвижим имот - 21.01.2019г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост - 21.01.2019г.

Относно: Обсъждане на проекта за бюджет 2019 - 21.01.2019г.

Относно: Изменение в наредбата за жилищния фонд- 21.01.2019г.

Относно: Предложение за приемане на Бюджет 2019 - 21.01.2019г.

Относно: Изменение на наредбата за местните данъци и такси - 21.01.2019г.

Относно: Отчет за изпълнение мандатната програма на кмета - 21.01.2019г.

Относно: Общински план за младежта - 21.01.2019г.

Относно: Отчет на МКБППМН - 31.01.2019г.


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори