Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
2015 » Март 2016
Posted by SB on 2016/3/16 13:25:05 (2495 reads )

Относно Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост с. Турия- 16.03.2016г.

Относно Отдаване на част от имот публична общинска собственост с. Търничени- 16.03.2016г.

Относно Отдаване под аренда на имот частна общинска собственост с. Габарево- 16.03.2016г.

Относно Отдаване на част от имот публична общинска собственост с. Горно Сахране- 16.03.2016г.

Относно Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост с. Габарево- 17.03.2016г.

Относно Промяна на начин на трайно ползване на имот гр. Павел баня - 17.03.2016г.

Относно Продажба на имот - нива в землището на с. Виден - 17.03.2016г.

Относно Продажба на незастроени терени по плана на с. Тъжа - 17.03.2016г.

Относно Продажба на имоти в землището на с. Търничени - 17.03.2016г.

Относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост - 21.03.2016г.

................ Допълнение към Програма за управление и разпореждане с общ.собственост - 13.04.2016г.

Относно Отдаване под наем на части от имоти за интернет антени - 21.03.2016г.

Относно Допълване на списък за пътуване на длъжностни лица- 23.03.2016г.

Относно Предоставяне на субсидия на СНЦ "ФТА Детелини" - 25.03.2016г.

Относно Провеждане на обществена поръчка за възлагане на обществен превоз на пътници - 25.03.2016г.

Относно Възстановяване на транспортни разходи на служители - 25.03.2016г.

Относно Отмяна на оспорени решения на ОбС и приемане на Бюджет 2016 - 29.03.2016г.


@@
2015 » Декември 2015
Posted by SB on 2015/12/1 16:31:25 (2795 reads )

Относно Одобряване на ПУП - 01.12.2015г.

Относно Разрешение за изработване проект на ПУП - 01.12.2015г.

Относно Допускане на процедура по изменение на ПУП - 01.12.2015г.

Относно Разрешение за изработване проект на ПУП - 01.12.2015г.

Относно Предоставяне на имот частна общинска собственост за безвъзмездно ползване - 01.12.2015г.

Относно Предоставяне на имот частна общинска собственост за безвъзмездно ползване - 01.12.2015г.

Относно Отдаване под наем на имот публична общинска собственост с. Габарево - 01.12.2015г.

Относно Определяне на пасища, мери и ливади за стопанската 2015 - 2016г. - 01.12.2015г.

Относно Предоставяне за ползване на мери и пасища на животновъди- 02.12.2015г.

............Приложение 1 - 08.12.2015г.

Относно Разрешение за изработване проект на ПУП - 04.12.2015г.

Относно Провеждане на обществена поръчка за възлагане превоз на пътници - 04.12.2015г.

Относно Изменение в маршрутни разписания от общинската транспортна схема - 04.12.2015г.

Относно Изменение в маршрутни разписания от общинската транспортна схема - 04.12.2015г.

Относно Безвъзмездно придобиване на имоти - частна държавна собственост- 04.12.2015г.

Относно Изплащане на компенсации на превозвача - 04.12.2015г.

Относно Финансово подпомагане на студенти от общината - 04.12.2015г.

Становище относно Правилник за дейността на ОбС - 04.12.2015г.

Относно: Кандидатстване по проект "Красива България" - 08.12.2015г.

Относно: Определяне мандат на кмета в общото събрание на В и К Стара Загора - 08.12.2015г.

Относно: Актуализация на Бюджет 2015 - 10.12.2015г.

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - 10.12.2015г.

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - 10.12.2015г.

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - 11.12.2015г.

Относно: Упълномощаване на представител за събранията на МБАЛ - Казанлък - 15.12.2015г.

Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016г. - 15.12.2015г.

............Приложение 1 - 16.12.2015г.

Относно: Допълнение към актуализацията на Бюджет  2015г. - 16.12.2015г.

............Приложение  - 16.12.2015г.

Относно: Определяне на представители на ОбС при провеждане на тръжни процедури - 16.12.2015г.

Относно: Избор на местна комисия - 18.12.2015г.


@@
2015 » Ноември 2015г.
Posted by SB on 2015/12/1 10:05:05 (2693 reads )

Относно Изменение структурата на Общинска администрация - 30.11.2015г.

Относно Изменение в наредбата за Местните  такси - 30.11.2015г.

Относно Изменение в наредбата за Местните данъци - 30.11.2015г.

Относно Приемане на план-сметка и повишаване на такса "Битови отпадъци" - 30.11.2015г.


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори