Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Заповед на кмета на Павел баня относно COVID-19
Posted by SB on 2020/3/15 17:50:08 (666 reads )

- Заповед на кмета на Павел баня относно COVID-19

З А П О В Е Д
№ РД-10-122
гр. Павел баня, 14.03.2020 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р–37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID -19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г.
 
НАРЕЖДАМ:
Въвеждането на мерки за превенция на разпространението на коронавирус – COVID-19, на територията на Община Павел баня, в сила до 29.03.2020 г.:
 
1. Общинска администрация и кметствата на населени места да приемат граждани при крайна необходимост като обслужването се извършва в обособен („ фронт“) офис или по електронен път; 
2. Да се въведе достатъчно безопасно отстояние при реденето на хора на опашка при плащане на сметки, изчакване на прием при лекар, пазаруване и др. от търговците, администрациите и работодателите чрез очертаване на пода на цветни линии /тиксо/ с отстояние минимум един метър;
3. Да се преустановят всички детски и женски консултации, профилактични прегледи и имунизации на територията на Община Павел баня;
4. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително културно-развлекателни, спортни и научни /театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други/;
5. Да се преустанови провеждането на мероприятия в пенсионерски клубове и читалища;
6. Да се ограничат масовите мероприятия от частен характер, както на открито, така и на закрито; 
7. Да се преустановят посещенията на деца в детските ясли и детските градини до 29.03.2020г.;
8. Да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др./ в училищата и другите обучителни институции и организации. При възможност да се въвежда дистанционна форма на обучение;
9. Да се преустановят всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
10. Да се прекратят посещенията на културните институти на територията на община Павел баня – библиотеки, читалища, музеи и туристически информационен център;
11. Ежедневно да се дезинфектират всички детски площадки, паркова мебел, автоспирки и спортни съоръжения на открито; 
12. Всички превозвачи да спазват строги санитарно-хигиенни изисквания за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощие;  
13. Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня да продължат да работа при спазване на всички необходими изисквания за дезинфекция и лична хигиена;
14. Дневен център за стари хора в село Манолово да продължи да работи, но само, предоставяйки услугата „хранене“. Центърът за обществена подкрепа да преустанови приема на потребители;
15. Забранява се влизането в т.н. имот „Пазара“ в село Горно Сахране;
16. Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове, кафе-сладкарници, питейни заведения, с изключение на баковите и застрахователни офиси, магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии, магазините за облекло и обувки. На ресторантите се разрешават само доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Баничарници, репове и заведения за бързо хранене да работят само на гише, като поставянето на маси и столове пред тях е абсолютно забранено. Задължително е използването на лични предпазни средства и строго дезинфекциране на работните места. 
17. Хотелите да работят със затворени кафенета, лоби барове, ресторанти и спа-центрове. При включена закуска същата да се осигури „тип кетъринг“ / пакет/  на място в стаята; 
18. Фризьорските салони и козметични студиа да работят при спазване на висока лична хигиена, дезинфекция на работните места. Задължително се поставя надпис на входа „ВЛИЗАНЕ ПО ЕДИН!“ след предварително запазен час за посещение. 
19. На всички банкомати, вендинг автомати и кафе машини да се извършва строга дезинфекция от собствениците;
20. При извършване на радостни обреди да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и да се осигури по-голям интервал между събитията, както и дистанция до разположените в съседство граждани. При извършването на погребения, погребалните агенции да изпълняват изискванията на наредба №2/21.04.2011 за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници;
21. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. 
 
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Павел баня.
 
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник - кметовете и секретаря на община Павел баня.  
 
ИСА БЕСООЛУ /п/
Кмет на Община Павел баня