Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж
Posted by SB on 2019/10/30 10:09:52 (1611 reads )

- Ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж

На 29.05.2019г. е подписан Договор №РД04-33/29.05.2019г. за изпълнение от Община Павел баня на проект „Подобряване материалната база на социалната услуга ДСП в Община Павел баня чрез закупуване на оборудване за кухните на патронажа”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Договорът е в сила от 01.07.2019г. и е със срок до 30.10.2019г.
 
Стойността му е 29976,96 лв. с ДДС лв., като Фонд „Социална закрила“ предоставя сумата от 26976,26 лв с ДДС, а община Павел баня съфинансира 10% от сумата, а именно 2997,70 лв. с ДДС.
 
Проектът ще допринесе за постигане на общите цели и приоритети на Фонд „Социална закрила“, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на целеви групи в неравностойно положение, тъй като има за цел повишаване качеството на услугата Домашен социален патронаж. Социалната насоченост на проекта е свързана с широка целева група от възрастни хора и хора с увреждания.
 
 Основната цел на проекта е подобряване на материалната база за приготвяне на храна за уязвими лица и повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж в гр.Павел баня и село Габарево чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.
 
Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“ към МТСП гр.София.
 
 
 
Информацията е изготвена от:
 
Ръководител на „Дейност ОССУ“
 
Соня Узунова