Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги : * Декларация за облагане с туристически данък
Posted by SB on 2012/1/3 10:18:44 (4469 reads )

* Декларация за облагане с туристически данък

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 61, ал. 5 от ЗМДТ
за облагане с туристически данък
1.        Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
2.        Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.
  3.  Данъкът при пълен леглови капацитет се определя като произведение от броя на дните в годината,   пълният брой легла в туристическия обект и данъка за една нощувка, приет от общинския съвет.
    4.   Когато дължимият за съответната година данък /к. 3/ е по-малък от 30 % от данъка при пълен леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март, независимо дали обектът се ползва.