Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Заповед № РД 10 - 209 /22.06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/25 14:15:22 (2414 reads )

- Заповед № РД 10 - 209 /22.06.2018г.

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
З А П О В Е Д
 
№ РД 10 - 209 /22.06.2018г.
            
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал.4 от НАРЕДБА № 8121з-968/ 10.12.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с чл. 8 от ЗОСИ за определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания. 
О Б Я В Я В А М
Настъпването на етап „восъчна зрялост” на посевите есенници на територията на Община Павел баня.
 
Н А Р Е Ж Д А М
            
      Кметовете и кметските наместници:
      1.Да контролират спазването на изискванията на наредба № 8121з – 968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите; да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища.
      3.Да поддържат списъците на гасаческите групи за 2018 г. за гасене на пожари в земеделските и горските територии в актуално състояние.
     4.Да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари.
     Земеделските производители извършващи дейности в земеделските земи:
     1.Да спазват разпоредбите на наредба № 8121з – 968 /10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
      3.Забранявам паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Милена Паунова – зам.- кмет на Община Павел баня.
     Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, кметовете и кметските наместници и на обществеността. Да се постави на информационните табла в сградите на общината и на кметствата. Да се публикува на интернет страницата на Община Павел баня.
 
  
     СТАНИМИР РАДЕВСКИ п./ не се чете/ печат
               Кмет на Община Павел баня