Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Стратегия за развитие на Общината : Стратегии и програми
Posted by SB on 2008/10/10 16:37:49 (5801 reads )

Стратегии и програми

- Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

- Програма за реализация на стратегията

- Стратегия за развитието на туризма

- Стратегия за развитието на социалните услуги

- Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

- Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация 2013-2014

   - Приложение към Общински план за интегриране на ромите

- Програма за опазване на околната среда 2012 - 2015г.

- Проект за подобряване на енергийната ефективност

- Общинска програма за закрила на детето

- Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

- Стратегия за управление на общинската собственост 2011 - 2015г.

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2012г.

- Стратегия за изграждане на алтернативни източници на енергия 2009-2014г

- Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2010 - 2015г.

- Целева програма за енергийна ефективност 2012 - 2015

- Програма "За чиста Павел баня 2012"

- Отчет на Програма за развитие на туризма 2012

- Програма за развитие на туризма 2013

- Отчет на Програма за развитие на туризма 2013

- Програма за развитие на читалищната дейност 2013

- Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация 2012 - 2015

- Общинска стратегия за закрила на детето 2011 - 2013

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2014г.

- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2016г.)

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2015г.

- Стратегия за управление на общинската собственост 2015- 2019г.

- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020г.)

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2016г.

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2017г., акт. 30.11.2017

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2018 г.,акт. 25.06.2018

Програма за управление на отпадъците 2018-2020, приета с Реш.730/30.08.2018г.

-----Решение на РИОСВ относно Програма за управление на отпадъците, публикувано на 27.11.2018г.

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2019,акт. 30.05.2019 г.

- Програма за енергийна ефективност 2016-2020г. 30.09.2019г.

- Програма за насърчаване използването на ВЕИ 2016 - 2020г. 30.09.2019г.

--------Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2019г.

 - Стратегия за управление на общинската собственост 2019 - 2023г. -25.02.2020

 - Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за  2020г.-08.04.2020

- Дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2020 - 2030г. 03.06.2020г.

- Краткосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2020 - 2023г. 03.06.2020г.

 Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, приета с Реш.455/23.02.2017г. - 17.06.2020г.