Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : - Заключителна пресконференция по проект за обучение
Posted by SB on 2014/4/22 10:30:27 (966 reads )

- Заключителна пресконференция по проект за обучение              Във връзка с изпълнението на проект ”Обучение на служителите в община Павел баня за по-добро административно обслужване”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд,Договор № А12-22-33/15.05.2013 год., на 25 април 2014 г. от 11:00 ч. в зала „Младост”на читалище „Напред 1903”, бул. „Освобождение” 4, ще се проведе заключителна пресконференция за оповестяване приключването на проекта.  
               В рамките на събитието ще бъдат представени приключилите дейности и постигнатите резултати по горецитирания проект, насочени към подобряване на административното обслужване в Община Павел Баня чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници.
Участие в пресконференцията ще вземат официални лица и служители от общинската администрация, както и журналисти от регионалните медии.
Всички заинтересовани граждани са поканени за участие в събитието.