Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Обявен е прием на документи за годишни стипендии
Posted by SB on 2013/11/15 13:08:48 (2635 reads )

- Обявен е прием на документи за годишни стипендии

Със Заповед № 925/14.11.2013г. на Кмета на община Павел баня Станимир Радевски е обявен прием на документи за годишни стипендии за студенти редовно обучение (полагащи се за съответната учебна година на студенти приключили успешно най-малко първата година от своето обучение, в т.ч и за студенти първи курс на образователна степен Магистър).
 
Тема, по която да се представи разработка:
„ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ”;
 
Срок за представяне на документите:
16 декември 2013г . в деловодството на община Павел баня;
 
Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните общи условия:
  1. Имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
  2. Приети за обучение във висше учебно заведение акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация;
  3. Заявили желание за отпускане на стипендия в определеният срок.
 
Годишни стипендии за студенти-полагаеми се за съответната учебна година се отпускат на:
  1. Студенти, приключили успешно поне първата година от своето обучение, в т.ч студенти първи курс на образователна степен Магистър във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитеция;
  2. Постигнали успех от предходната година, не по-нисък от много добър 5.00;
  3. Успешно представили разработка на тема, определяна ежегодно от Кмета на Община Павел баня със заповед.
 
Кандидатите за стипендия подават до кмета на общината ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец - Приложение 1 към Правилника, придружена със следните документи:
  1. Копие от студентската книжка;
  2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие от студентска книжка;
  3. Разработка по определяната ежегодно тема.
 
Годишни Стипендии се изплащат за времето, когато студентът е зает с учебна работа – 9 месеца от учебната година;
Изплащането на годишната стипендията се преустановява, когато студентът:
1.       Повтаря семестъра;
2.       Прекъсне образованието си;
3.       Промени постоянния си адрес.
 
Студент, който самоволно прекъсне образованието си  или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да върне на общината сумата, която е изразходвана за него като стипендиант, заедно със законно установените лихви. Когато студентът откаже доброволно да върне сумата заедно с лихвите, сумата се събира принудително по реда на ГПК.