Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив Обяви » - Обява за получено становище по екологична оценка
Posted by SB on 2017/2/16 14:46:00 (1501 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на екологична  оценка
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено становище по екологична оценка № 1 – 1/ 2017 г. за Общ устройствен план на община Павел баня
Информация за становището е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 9 на общинска администрация Павел баня.
Възражения, становища, мнения се приемат в 30-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 16.02.2017г.

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/2/6 17:02:00 (1486 reads )

Уведомление от "Кастамону - България" АД с. Горно Сахране


@@
Архив Обяви » - Обявления за инвестиционни намерения
Posted by SB on 2017/2/6 16:54:00 (1552 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от Димитър Лалев Райчев    относно инвестиционно предложение „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план с цел израждане на автокомплекс за продажба на автомобили втора употреба, монтаж и демонтаж на гуми, автомивка и пътна помощ” в имот № 024 074 в местността „Гердеме”, нива с площ 1000 кв. м.в землището на с.Габарево, община Павел баня, област Стара Загора.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 06.02.2017г.
 
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от Метин Емир относно инвестиционно предложение „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план с цел промяна на предназначението на поземления имот от земеделска в урбанизирана-жилищна за строителство на жилищна сграда” в имот № 037 006 в местността „Под мерата”, нива с площ 3500кв. м. в землището на с.Асен, община Павел баня, област Стара Загора.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 06.02.2017г.
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Уведомления за инвестиционни предложения
Posted by SB on 2017/1/6 10:21:00 (1710 reads )

Бригада ЕООД - 06.01.2017

- -Бригада ЕООД- 06.01.2017

Биоформ ООД- 06.01.2017

Младен Демиров- 09.01.2017

Севдие Хаджиева- 09.01.2017


@@
Архив Обяви » - Изготвени са предварителните регистри на земеделски земи
Posted by SB on 2016/8/9 16:46:41 (1960 reads )
Изготвени са предварителните регистри на земеделски земи

@@
Архив Обяви » - Ще се пръска против комари на 20, 21 и 22 юни
Posted by SB on 2016/6/17 10:32:20 (1714 reads )
 

СЪОБЩЕНИЕ !!!

На 20, 21 и 22 юни в община Павел баня ще се извърши ДЕЗИНСЕКЦИЯ ПРОТИВ КОМАРИ, по следния график:

20.06.2016г. – гр. Павел баня, с. Турия, с. Виден;

21.06.2016г. – с. Осетеново, с. Манолово, с. Александрово, с. Тъжа, с. Търничене;

22.06.2016г. – с. Габарево, с. Асен, с. Скобелево, с. Горно Сахране, с. Долно Сахране.


@@
Архив Обяви » - Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади
Posted by SB on 2016/6/14 15:04:11 (2157 reads )
Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2016/4/7 16:38:00 (1713 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от Иван Антонов Иванов относно инвестиционно предложение – строителство на „Сграда за курортни дейности – къща за гости“ в ПИ с идентификатор 55021.70.12 в местност „Гереня“, землището на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 07.04.2016г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Заповед за определяне санитарно-охранителни зони
Posted by SB on 2016/3/29 12:48:00 (1962 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 72, чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 39 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и съораженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди(обн.,ДВ, бр.88 от2000г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на Община Павел баня за получена Заповед № РД-117/07.03.2016г. за определяне на СОЗ на водовземните съоражения за минерална вода от находище „Павел баня“, гр. Павел баня, община Павел баня
 
Информация за горецитираната Заповед е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 30-дневен срок от обявяването.
 
 
Дата на обявяването 29.03.2016г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2016/3/21 12:49:16 (1725 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „ЕМ 15“ ЕООД относно инвестиционно предложение – „Изработване на ПУП-План за застрояване и ПУП-Парцеларен план с цел промяна на предназначението на земеделска земя. Инвестиционното намерение на възложителя е строителство на „Къща за гости“ в ПИ 072003,местност „Дъртата кория“н.т.п.-нива, площ на имота-1417.00 кв.м. землище с. Виден, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 18.03.2016г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2016/2/25 16:36:32 (1774 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „СТАЙКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД относно инвестиционно предложение – Промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия и строителство на 2 бр. Къщи за гости в ПИ 55021.67.26, Местност „Гереня“ землище Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 25.02.2016г.
ии

@@
Архив Обяви » - Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади
Posted by SB on 2016/2/24 14:01:31 (1990 reads )
Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2016/2/12 16:40:00 (1755 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „РАДЕВСКИ И СИН“ ЕООД относно инвестиционно предложение – Изграждане на водовземно съоражение – тръбен кладенец в Поземлен имот 55021.59.777 в землище Павел баня, бивш стопански двор.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 12.02.2016г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Одобрени споразумения за ползване на земеделски земи
Posted by SB on 2016/1/27 8:56:34 (1964 reads )

Одобрени споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи на землищата от община Павел баня

Промяна в заповедта за одобряване на споразумения, публикувано на 16.03.2016г.


@@
Архив Обяви » - Съобщение за разрешително за водовземане
Posted by SB on 2015/12/22 14:37:58 (1556 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на Община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ,съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите за открита процедура за изменение на параметрите в разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Тъжа, с цел „напояване на земеделски култури“, в землището на с. Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора .
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването 21.12.2015г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/12/21 14:35:00 (1770 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от „ЕМ ДЖИ ЕС – АД ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП АД“ относно инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса и други неопасни“ Област Стара Загора, Община Павел баня, с. Долно Сахране, имот 015008.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 21.12.2015г.
ии

@@
Архив Обяви » - Съобщение относно процедура за водовземане
Posted by SB on 2015/12/9 16:45:24 (1736 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на Община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ,съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения-  тръбен кладенец, който е разположен в имот№ 076001 в местността „Стопански двор“в землището на с. Търничени, общ. Павел баня, област Стара Загора.
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването 09.12.2015г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/12/7 14:57:46 (2412 reads )
 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от „КОМЕРГ“ЕООД относно инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща промишлена сграда в цех за екстракция на растителна суровина“ в поземлен имот с идентификатор 55021.501.1143 гр. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 07.12.2015г.
ии
 
 

@@
Архив Обяви » - Съобщение за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/12/1 17:39:05 (1750 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от Русен Донев Хекимов относно инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на ЕЛ кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на поземлен имот 000430, землище с. Тъжа, общ. Павел баня“.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 30.11.2015г.
ии

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/11/26 8:37:32 (1706 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от „БАБОВ“ЕООД относно инвестиционно предложение „Закупуване на линия за лазерно сортиране в комбинация с BSI технология за орехови ядки“.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 25.11.2015г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Съобщение - разрешително за водовземане
Posted by SB on 2015/11/25 9:46:41 (1740 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на Община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ,съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоражения- един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №075002,местност „Долен чакъл“, землище на с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора.
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването24.11.2015г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/11/9 19:26:00 (1685 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на общината
 
за получено уведомление от „ХОЛИДЕЙ ОН“ АД „Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включващ Проект за план за застрояване в обхвата на ПИ №55021.501.62 по КК на гр. Павел баня“.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 09.11.2015г.
 
 
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/11/9 19:25:00 (1645 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от „ТЕОДОРА 86“ЕООД относно инвестиционно предложение „Къща за гости в жилищна зона в населено място в регулацията на с. Виден УПИ ХI-44, кв. 11“
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 09.11.2015г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Проект за санитарно-охранителни зони
Posted by SB on 2015/10/8 16:22:37 (1815 reads )
 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
О Б Я ВА
 
Съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 
Община Павел баня уведомява:
 
Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните Санитарно – охранителни зони СОЗ могат да се запознаят с Проект за оразмеряване на СОЗ от Находище на минерални води„Павел баня“
Проекта може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 17ч. в стая №6 на ОА Павел баня становища и възражения относно проекта се приемат до 09.11.2015г.
 
 
 
 
Дата на обявяването 09.10.2015г.
Поставил обявлението
ии

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/9/16 15:38:14 (1673 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от „РОБЕРТЕТ БЪЛГАРИЯ“ЕООД относно инвестиционно предложение „Изграждане на цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ В поземлени имоти с №000316 и 017002 в землището на с. Долно Сахране ,община Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 16.09.2015г.

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/9/14 15:16:00 (1739 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от „ ХОЛИДЕЙ ОН“ относно инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на почивна база „Княз Павел“, пристрояване на балнеологичен блок със закрит басейн за целогодишно ползване“ гр. Павел баня ,община Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 14.09.2015г.

@@
Архив Обяви » - Обявление за допълнително заявление
Posted by SB on 2015/9/7 18:06:00 (1979 reads )

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/8/7 16:56:36 (1813 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от Дончо Русенов Кацарски относно инвестиционно предложение „Краварник за 40 бр. крави в УПИ ХХII-419 с. Асен“, община Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 07.08.2015г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/8/7 16:55:08 (1838 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от „Кастамону България“ АД относно инвестиционно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в района на площадката на „Кастамону България“АД с. Горно Сахране, община Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 07.08.2015г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Призив за помощ
Posted by SB on 2015/7/22 14:03:23 (1775 reads )
Да помогнем на една майка да заживее отново с детето си!
Майката на едногодишната Атидже от с. Манолово, общ. Павел баня има нужда от Вашата помощ, за да може да заживее с детето си. То е настанено в институция, а за да се прибере у дома са необходими определени условия, на които трябва да отговаря майката. Необходимо е да се обзаведе детска стая, за което са нужни детско креватче и шкафче за дрешки. Дайте нов живот на използваните и ненужни вещи, като с това давате възможност на едно дете да живее със своята майка, възможно най-скоро.
Община Павел баня отправя призив за подкрепа!
За контакти и информация се обръщайте към Йордана Енева, Зам.-Кмет на Община Павел баня - тел. за връзка – 0886402154 и 04361/3260, всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 часа
 

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори