Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив Обяви » - Съобщение на МОСВ за язовир Копринка
Posted by SB on 2018/9/18 8:01:37 (2280 reads )
Съобщение на МОСВ за язовир Копринка

@@
Архив Обяви » - На вниманието на собствениците на домашни свине
Posted by SB on 2018/9/7 9:03:00 (2594 reads )
Информация относно Африканската чума по свинете

@@
Архив Обяви » - Заповед във връзка с африканската чума по свинете
Posted by SB on 2018/8/13 10:34:20 (3459 reads )
Заповед РД 10-262/07.08.2018г.

@@
Архив Обяви » - Комисии за определяне на земеделските масиви
Posted by SB on 2018/8/13 10:28:46 (3490 reads )
Заповед РД 07-205/01.08.2018г.

@@
Архив Обяви » - Получена обява от А1
Posted by SB on 2018/7/4 8:53:26 (2199 reads )
ОБЯВА
От „ А1 България ЕАД гр. София
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
УВЕДОМЯВАМЕ
Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz SZR0047.A004 Наим, находяща се в с. Александрово, общ. Павел баня, УПИ XIV-801, кв. 82
Обектът не е в близост и не засяга защитени територии.
При неговото преустройство и експлоатация не се използват природни ресурси и химични вещества, не се отделят вредни емисии във въздуха и не се генерират отпадъци.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Павел баня или в РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина “ 2.

@@
Архив Обяви » - Заповед № РД 10 - 209 /22.06.2018г.
Posted by SB on 2018/6/25 14:15:22 (2468 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
З А П О В Е Д
 
№ РД 10 - 209 /22.06.2018г.
            
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал.4 от НАРЕДБА № 8121з-968/ 10.12.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с чл. 8 от ЗОСИ за определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания. 
О Б Я В Я В А М
Настъпването на етап „восъчна зрялост” на посевите есенници на територията на Община Павел баня.
 
Н А Р Е Ж Д А М
            
      Кметовете и кметските наместници:
      1.Да контролират спазването на изискванията на наредба № 8121з – 968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите; да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища.
      3.Да поддържат списъците на гасаческите групи за 2018 г. за гасене на пожари в земеделските и горските територии в актуално състояние.
     4.Да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари.
     Земеделските производители извършващи дейности в земеделските земи:
     1.Да спазват разпоредбите на наредба № 8121з – 968 /10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
      2.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
      3.Забранявам паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Милена Паунова – зам.- кмет на Община Павел баня.
     Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, кметовете и кметските наместници и на обществеността. Да се постави на информационните табла в сградите на общината и на кметствата. Да се публикува на интернет страницата на Община Павел баня.
 
  
     СТАНИМИР РАДЕВСКИ п./ не се чете/ печат
               Кмет на Община Павел баня               

@@
Архив Обяви » Съобщение за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2018/6/8 11:50:13 (1446 reads )
Съобщение за инвестиционно намерение

@@
Архив Обяви » - Окончателно разпределение на пасищата за 2018
Posted by SB on 2018/6/1 16:16:38 (3072 reads )
Окончателен протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за 2018г.

@@
Архив Обяви » - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2018/5/14 16:30:13 (2249 reads )

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2018/3/26 10:43:24 (1886 reads )
Обявление за инвестиционно предложение от 26.03.2018г.

@@
Архив Обяви » - Отчет на Програмата за енергийна ефективност
Posted by SB on 2018/3/2 12:31:53 (3868 reads )
Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2017г.

@@
Архив Обяви » - Подаване декларации за облагане с туристически данък
Posted by SB on 2018/1/17 10:47:00 (3834 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-----------------------------------------------------------------------------------------                                    ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
 
 
Относно: задължения по чл. 60 и чл.61р, ал. 5 от ЗМДТ и Наредбата на Общински съвет Павел баня за определяне размера на местните данъци
 
Съгласно чл. 59 от приетата с решение на ОбС Павел баня Наредба за определяне размера на местните данъци е необходимо в срок до 30.01.2018 година да подадете в община Павел баня «Декларация за облагане с туристически данък за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 година по образец.
Размерът на дължимия данък е определен в чл. 60 от същата наредба
В срок до 31.01.2018 година на основание чл. 53 от Наредбата за определяне размера на местните данъци лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Размерът на дължимия данък е определен в Приложение № 2 на същата наредба.
Туристически обекти, които през 2018 година няма да предоставят услуги в категоризираните обекти следва да подадат в срок 31.01.2018 година заявление за временно спиране действието на удостоверението за категоризация в свободен текст по чл. 136 ал. 1 от Закона за туризма. (Съгласно чл. 136, ал. 3 този срок не може да бъде по дълъг от 6 месеца.) или заявление за прекратяване на категоризацията на основание чл. 137, ал. 1 точка 2 от Закона за туризма. Само лицата с прекратена категоризация не дължат патентен данък.

@@
Архив Обяви » - Заповед на кмета относно птичи грип
Posted by SB on 2017/11/9 14:07:45 (4938 reads )

Заповед на кмета относно птичи грип


@@
Архив Обяви » - Съобщение от 09.11.2017г.
Posted by SB on 2017/11/9 14:04:56 (2382 reads )
Съобщение от 09.11.2017г.

@@
Архив Обяви » - Заповед зимна обстановка 2017/2018г.
Posted by SB on 2017/10/31 10:55:11 (4837 reads )
Заповед РД 10-245/26.10.2017г.

@@
Архив Обяви » - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2017/9/20 10:34:43 (1374 reads )
За издаване разрешително за водовземане...

@@
Архив Обяви » - Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективно
Posted by SB on 2017/8/16 13:46:12 (2231 reads )

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност


@@
Архив Обяви » -Информация за изпълнение на ОПНИЕВИБГ на общината
Posted by SB on 2017/8/16 13:42:23 (2384 reads )

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Павел баня


@@
Архив Обяви » Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2017/8/8 13:54:20 (1355 reads )
Съобщение за публично обявяване

@@@
Архив Обяви » - В и К предупреждава за намален дебит на водата
Posted by SB on 2017/6/30 12:13:07 (1779 reads )

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/6/19 15:04:32 (1400 reads )
 
О Б Я В А
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията н реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., нзм. и доп.),
„Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, гр. София , област София, община Столична, район Младост, ж.к ‘’Младост”4, Бизнес парк „София”, сграда 6,
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение:
За изграждане на базова станция № 6366 се предвижда монтаж на нови антени на съществуваща стоманена решетъчна конструкция - кула , за монтаж на оборудване и шкафове за оборудване за външен монтаж, монтирани в близост до нея
                                                     Местоположение:
 
ПИ 850034 , с. Турия, община Павел баня, местност “Кисева поляна”.
 
Лице за контакт: Валерия Руменова Щилиянова — пълномощник Телефон: +359 890219145 Адрес: гр. София , жк. Дървеница, бл.19, вх.В, ет.7. ап.106
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Стара Загора Стара Загора 6000,

ул. "Стара планина" № 2 , riew.gov.bg


@@
Архив Обяви » - Информация за производството на формалин в "Кастамону"
Posted by SB on 2017/6/7 14:59:45 (1534 reads )

Информация за производството на формалин в  "Кастамону България" АД

Подробни данни за формалина


@@
Архив Обяви » - Информация за предвидени мерки за защита от аварии
Posted by SB on 2017/5/31 15:40:14 (1381 reads )
Информация за предвидени мерки за защита от аварии

@@
Архив Обяви » - График за провеждане на Дезинсекция против комари
Posted by SB on 2017/5/29 15:19:20 (1465 reads )
График за провеждане на Дезинсекция против комари в община Павел Баня 2017 г.
 
05.06.2017 - гр.ПавелБаня,с.Турия,с.Виден-38 000 м2
 
07.06.2017 - с.Осетеново, с.Манолово, с. Александрово, с.Тъжа, с.Търничене - 35 000 м2
 
08.06.2017 - с.Гъбарево, с.Асен, с.Скобелево, с.Горно съхране, с.Долно Съхране - 27 000 м2


@@
Архив Обяви » Обява
Posted by SB on 2017/5/22 8:46:26 (1482 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДО
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
ПЛОВДИВ – 4000
ул. „ЯНКО САКЪЗОВ” № 35
 
 
ОТНОСНО: ПОЛУЧЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
НА ВАШ: ПВ – 291/ 2016/24.03.2017
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ,
 
Уведомяваме Ви, че полученото съобщение за публично обявяване е публикувано на интернет страницата на Община Павел баня и обявено на таблото за съобщения на общината на адрес: Павел баня , ул. „Освобождение” № 15, на 29.03.2017г. 
 
 
 
 
 
 
           
              СТАНИМИР РАДЕВСКИ
               Кмет на Община Павел баня          
               АИ/СПЗ

@@
Архив Обяви » - Обява за получено съобщение за водовземане
Posted by SB on 2017/5/22 8:43:03 (1485 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
 
О Б Я В А
 
 
На основание чл. 62, ал. 3 от Закона за водите Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня за получено
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
За открита процедура за издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ на обект „Овощна градина в имот № 026 011 в землището на с. Търничени.
 
ВЪЗРАЖЕНИЯ
 
срещу издаване на разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл. 64, ал. 1 т. 2 и 3 от Закона за водите, могат да се изпращат в 14- дневен срок от датата на обявяване на адрес:
 
гр. Пловдив – 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35      Басейнова дирекция – източно- беломорски район.
 
 
 
Дата на обявяването: 19.05.2017г.
 

@@
Архив Обяви » - Разпределение на пасища, мери и ливади
Posted by SB on 2017/5/16 10:38:55 (1395 reads )
Разпределение на пасища, мери и ливади

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/4/25 10:37:02 (1398 reads )
 
 
О Б Я В А
 
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл. 6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл.изм. и доп.ДВ, бр.12/ 2016 г.)
 
„РОУЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
с.Манолово, ул.„Цар Борис III“ № 30, общ.Павел баня
 
съобщава
на засегнатото население, че е изготвена информация по Приложение 2 към чл.6 от същата Наредба за инвестиционно предложение:             
„Отглеждане на съществуващи биосертифицирани трайни насаждения маслодайна роза и лавандула, и създаване на нови биосертифицирани площи с едногодишни и многогодишни етерично-маслени култури“, в землището на с.Виден, община Павел баня, област Стара Загора
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. “Стара планина” № 2.
 
 
Приложение:
 1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

@@
Архив Обяви » - Съобщения за публично обявяване
Posted by SB on 2017/3/29 15:00:03 (1504 reads )
Съобщения за публично обявяване

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/2/24 12:06:43 (1493 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „РОУЗ – ТРЕЙДИНГ” ЕООД  относно инвестиционно предложение „Отглеждане на съществуващи биосертифицирани трайни насаждения маслодайна роза и лавандула и създаване на нови биосертифицирани площи с едногодишни и многогодишни етерично-маслени култури” в землището на с. Виден, ЕКАТТЕ 10954, община Павел баня, област Стара Загора.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 24.02.2017г.
 

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори