Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив Обяви » - Искане за преценяване необходимостта от ОВОС
Posted by SB on 2020/2/12 11:26:40 (734 reads )
Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2020/2/12 11:23:55 (715 reads )

Изграждане на тръбен кладенец с. Габарево.


@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение "Балкантур"
Posted by SB on 2020/1/28 16:12:58 (879 reads )
Уведомление за инвестиционно предложение

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение Дамасцена ЕООД
Posted by SB on 2020/1/13 11:20:20 (1004 reads )
Уведомление за инвестиционно предложение Дамасцена ЕООД

@@
Архив Обяви » Допитване чрез гласуване за кметски наместник с. Турия
Posted by SB on 2019/12/30 14:28:13 (716 reads )

Допитване чрез гласуване за кметски наместник с. Турия


@@
Архив Обяви » Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2019/10/26 11:56:38 (1028 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „Робертет България“ ЕООД относно инвестиционно предложение: Монтиране на нова производствена линия в съществуващ „Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ ,с адрес с.Долно Сахране, Главен път Е871.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 25.10.2019г.
 
             
                         

@@
Архив Обяви » Становище относно инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/10/16 19:25:00 (1250 reads )
Становище на "Бригада" - ЕООД относно Предложение за добив и преработка на строителни материали

@@
Архив Обяви » Заседание на Общ. експ. комисия за категоризация на тур. обе
Posted by SB on 2019/10/8 13:49:40 (937 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
На 08.10.2019 година от 15 часа в стая № 8 на община Павел баня ще се проведе заседание на Общинката експертна комисия за категоризация на туристически обекти

@@
Архив Обяви » Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/9/19 19:26:12 (1137 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „ПРО“ ЕАД относно инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи – футболно игрище и прилежащи терени“ в ПИ с идентификатор 55021.501.571 в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 19.09.2019г.
 
             
                         

@@
Архив Обяви » - Избори за кметове на кметства в населените места
Posted by SB on 2019/9/12 15:11:12 (1309 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
У В Е Д О М Я В А,
 
че избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента                   (16.07.2019 г) за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
 
ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ  СА:
 
С.АЛЕКСАНДРОВО          
С.АСЕН                  
С.ГАБАРЕВО              
С.ГОРНО САХРАНЕ         
С.ДОЛНО САХРАНЕ         
С.МАНОЛОВО              
С.ОСЕТЕНОВО             
С.СКОБЕЛЕВО             
С.ТЪЖА                  
С.ТЪРНИЧЕНИ             
 

@@
Архив Обяви » - Важно за пчеларите: Ще се извърши пръскане на 02 и 03.09.
Posted by SB on 2019/8/30 15:17:19 (798 reads )
Съобщение
 
Община Павел баня съобщава,
че на 02.09.2019 и 03.09.2019
ще се извърши дезакаризация – пръскане
против кърлежи в град Павел баня
с инсектицид Тализма ЕК,
което ще е за сметка на общинския бюджет
„Собствени приходи“
 
 
 
Предупреждава пчеларите в тези дни да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
Телефони за връзка в случай на спешност
Национален токсикологичен информационен център: Клиника по токсикология, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - 02 9154 409
Национален номер – 112
 
От Общината

@@
Архив Обяви » - Обява за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС
Posted by SB on 2019/8/29 14:58:15 (1444 reads )
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
 
„Бригада“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24
На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица , че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик“, в землищата на гр.Павел баня и с.Виден, Община Павел баня“.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:
На 03.10.2019г. от 13:00 часа в Община Павел баня на адрес: гр.Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2 стая 6;
На 03.10.2019г. от 14 часа в с.Виден на адрес: сградата на Кметство с.Виден.
Докладът за ОВОС и приложенията към него в т.ч. и доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:
8.30 часа до 17.00 часа в Община Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2, стая 6, отдел „Екология и земеделие, Общинска собственост“;
8.30 часа до 17.00 часа в Кметство с.Виден;
9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ гр.Стара Загора, ул.“Стара планина“ №2;
и на адреса на Възложителя: „БРИГАДА“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24
Докладът за оценка степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес www.stz.riew.gov.bg.
Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ – гр. Стара Загора , с адрес: ул.“Стара планина“ №2; Община Павел баня на адрес: гр.Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2 стая 6; с.Виден на адрес: сградата на Кметство с.Виден, на адреса на Възложителя: „БРИГАДА“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24, или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Николай Христов, тел.: 0887841387
 
 
Дата: 28.08.2019г.
 
 

@@
Архив Обяви » - Важно за пчеларите: Ще се извърши пръскане на 23.08.
Posted by SB on 2019/8/20 9:06:32 (856 reads )
 Съобщение
 
Община Павел баня съобщава,
че на 23.08.2019 от 20:00 ч. до 22:30 ч.
в град Павел баня – в градския парк и по поречието на р.Тунджа,
ще се извърши дезинсекция – пръскане против комари с биоцид „Тализма УЛ“ , което ще е за сметка на общинския бюджет „Собствени приходи“
 
 
Предупреждава пчеларите в този ден да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
От Общината

@@
Архив Обяви » - Обявление от Общинска служба Земеделие
Posted by SB on 2019/8/1 15:14:57 (1043 reads )
Обявление от Общинска служба Земеделие

@@
Архив Обяви » - Важно за пчеларите: ще се извърши пръскане на 01.08.
Posted by SB on 2019/7/30 17:23:27 (771 reads )
 
Съобщение
 
 
Община Павел баня съобщава,
че на 01.08.2019 от 20 ч.до 22:30 ч.
в град Павел баня – в градския парк и по поречието на р.Тунджа,
ще се извърши дезинсекция – пръскане против комари с биоцид „Тализма УЛ“ , което ще е за сметка на общинския бюджет „Собствени приходи“
 
 
Предупреждава пчеларите в този ден да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
 
От Общината

@@
Архив Обяви » - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Posted by SB on 2019/7/26 15:45:29 (1163 reads )
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
В община Павел баня постъпи писмо с рег. № ЗГЕ-20-34/ 25.07.2019 г. от Областния управител на област Стара Загора, по повод указания от Директора на Областна агенция по безопасност на храните - Стара Загора, относно усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора.
В тази връзка ОДБХ – Стара Загора ще изготви график за извършване на проверки по населените места в обекти „заден двор“, които ще започнат от 05.08.2019 г., като приоритет ще са населените места в радиус от 20 км около големите индустриални ферми.
При проверките, ако се установят животни – свине, които не са идентифицирани и въведени в информационната система ВетИС на БАБХ, ще бъдат предприети принудителни административни мерки, съгласно чл.139а, във връзка с чл.139, ал.1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно парична санкция, умъртвяване на животните на място и обезвреждане в обекти, регистрирани по този закон.
В период от 10 дни до започване на проверките, собствениците, които считат, че не отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да изколят животните за лична консумация.
 
Община Павел баня

@@
Архив Обяви » - Ще се пръска с хербициди около ЖП линиите
Posted by SB on 2019/5/16 16:59:19 (1467 reads )
Ще се пръска с хербициди около ЖП линиите

@@
Архив Обяви » - Ще пръскат с пестициди около ЖП линиите
Posted by SB on 2019/5/10 12:56:12 (797 reads )

Уведомление и график за пръскането посока Пловдив

Уведомление и график за пръскането посока Стара Загора


@@
Архив Обяви » - Протокол за разпределение на пасищата за 2019г.
Posted by SB on 2019/5/2 16:46:00 (2325 reads )
Протокол за разпределение на пасищата 2019г.

@@
Архив Обяви » - Съобщение за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/4/16 13:56:33 (714 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „ПРО“ ЕАД относно инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи – футболно игрище и прилежащи терени“ в ПИ с идентификатор 55021.501.571 в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 16.04.2019г.
 
             
                         

@@
Архив Обяви » - Обява за инвестиционно предложение Кастамону
Posted by SB on 2019/4/9 8:22:00 (999 reads )
Обява за инвестиционно предложение Кастамону

@@
Архив Обяви » - Обява за ивестиционно предложение с. Турия
Posted by SB on 2019/4/9 8:16:52 (1067 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за това ,че Община Павел баня има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на нови и укрепване на съществуващи подпорни стени, в участъци от о.т.105 до о.т.111, и от о.т.135 до о.т. 138, по регулационния план на с.Турия, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
 
 
Дата на обявяването: 08.04.2019г.
 
             
                         

@@
Архив Обяви » -Обява за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/4/9 8:15:13 (1155 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от Ганка Добрева Йотова    относно инвестиционно предложение за изграждане на „Работилница за производство на бира /промяна предназначението на гараж и пристройка/ в УПИ XIV-474, кв.80 по плана на село Горно Сахране, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 08.04.2019г.
 
             
                         

@@
Архив Обяви » - Ще се извърши пръскане срещу кърлежи
Posted by SB on 2019/4/2 8:48:12 (1523 reads )
Съобщение
 
Община Павел баня съобщава ,че на
03.04.2019 и 04.04.2019 ще се извърши дезакаризация – пръскане против кърлежи на територията на Община Павел баня с инсектицид АЙКЪН 10 КС
 
03.04.2019 г. – Осетеново, Манолово, Александрово, Тъжа, Търничени, Габарево
04.04.2019 г. – Павел баня, Турия, Виден, Горно Сахране, Долно Сахране, Асен, Скобелево
 
Предупреждава пчеларите в тези дни да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.
 
Телефони за връзка в случай на спешност
Национален токсикологичен информационен център: Клиника по токсикология, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - 02 9154 409
Национален номер – 112
 
От Общината

@@
Архив Обяви » - Покана за разяснителна среща със "СИТИГАЗ БЪЛРГАРИЯ"
Posted by SB on 2019/3/21 17:36:58 (1284 reads )
 П О К А Н А
 
Община Павел баня кани всички заинтересовани от газифицирането на града
на разяснителна среща със „СИТИГАЗ БЪЛРГАРИЯ” ЕАД
на 26 март 2019г. от 17.00 ч. в зала „Младост” на читалището.
 
СТАНИМИР РАДЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

@@
Архив Обяви » Съобщение преценка за извършване на ОВОС
Posted by SB on 2019/3/13 12:38:03 (1404 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), компания „Амева юръп“ АД съобщава, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е налична и на разположение. Инвестиционното предложение съставлява „Изграждане на два броя тръбни кладенци за черпене на подземни води за нуждите на обект – Цех за зеленчукови консерви на територията на Бивш Бригадирски Лагер, гр.Павел баня“. Кладенците ще са разположени на територията на имот №55021.149.435, местност „До Селото“, по действащия подробен устройствен план на гр. Павел баня, обл. Стара Загора. Информацията е достъпна в:
В информационния център на фирма “амева юръп“ аД –   Град Павел баня, Бивш Бригадирски Лагер, Цех за зеленчукови консерви, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В сградата на Община Павел баня, град Павел баня, 6155, ул. „Освобождение“ №15, от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В сградата на РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА, град Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" №2, в приемното време на инспекцията, 9:00 ч. до 17:00 ч.
        Писмени становища и мнения се приемат на горепосочения адрес на амева юръп ад -  Град Павел баня, Бивш Бригадирски Лагер, Цех за зеленчукови консерви.
Лице за контакт (представител на компанията) – Христина Балтова,
тел.0879 044 700, e-mail: hbaltova@abv.bg
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Отчет за изпълн. на Програмата за енерг. ефект. за 2018г.
Posted by SB on 2019/2/28 14:17:19 (2220 reads )
Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2018г.

@@
Архив Обяви » -Покана до членовете на Консултативния съвет по туризъм
Posted by SB on 2019/1/10 13:16:49 (2028 reads )
Покана

@@
Архив Обяви » - Въвежда се платено паркиране в центъра на града
Posted by SB on 2018/11/27 15:01:05 (3540 reads )
Съобщение относно платено паркиране

@@
Архив Обяви » - Заповед на Директора на Областна дирекция Земеделие
Posted by SB on 2018/11/7 11:46:22 (2488 reads )
Заповед на Директора на Областна дирекция Земеделие

« Предишна[1] 2 3 ... 5 Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори