Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.07.2019год.
Posted by SB on 2019/7/2 13:47:38 (285 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.07.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-21/02.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура на външен водопровод и трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа за обект: „Пристройка към съществуваща сграда-кафе и навес; магазин за сувенири и наблюдателна кула“ в ПИ 66826.47.960, местност „Над село“ в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й.ИВ.
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.06.2019г.
Posted by SB on 2019/6/28 13:42:05 (260 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-20/20.06.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Възстановяване на края на регулацията по плана на с.Долно Сахране одобрен със Заповед №152 от 16.03.1965г., като се изменя сега действащия план на кв.48а, с.Долно Сахране със Заповед №56 от 15.05.1991г. и заповед №РД-14-52 от 02.06.2017г., се отреди нов УПИ VI-1516 в кв.48а по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.                  
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 31.05.2019 год.
Posted by SB on 2019/5/31 10:43:14 (300 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 31.05.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-13/14.05.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-39/30.05.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
           - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ XXII-421 в кв.47 с площ 3999.00 кв.м. на два нови урегулирани поземлени имота:
             -  УПИ XXII-421, кв.47 с проектна площ 2999.00 кв.м. по плана на с.Манолово;
             - УПИ XXIII-421, кв.47 с проектна площ 1000.00 кв.м. по плана на с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора,
           отразено със зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
            Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й. ИВ.
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.05.2019 год.
Posted by SB on 2019/5/29 10:59:37 (306 reads )
 
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 29.05.2019 год.
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-12/14.05.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-38/29.05.2019 год. одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
            1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ VII-155, кв.52 с площ 1826.00 кв.м. и УПИ VI -154, кв.52с площ 1010.00 кв.м. в един общ УПИ VII-604, кв.52 с площ 2836.00 кв.м. по плана на с. Търничени, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
2. Попълване с нов кадастрален номер №604 на новообразувания поземлен имот получени при обединяването на ПИ №155 и ПИ №154, отразено с кафяв и зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня ,  ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.05.2019г.
Posted by SB on 2019/5/23 10:34:50 (284 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 23.05.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-40/04.12.2018г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
             ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 73540.176.6 в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора с устройствена зона - Пп с промяна предназначението на имота от „Торово стопанство“ в „Производствени и складови дейности-машинен парк“, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
           Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. И.
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.05.2019г.
Posted by SB on 2019/5/10 10:58:41 (293 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.05.2019 год.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-3/02.04.2019 год.  дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПРЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПOДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват: Обединяване на УПИ XI-1276, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1276 и УПИ XIII-3254, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3254 в кв.26в в един общ УПИ XI-3353 в кв.26в по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:Й.И

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/25 9:34:47 (308 reads )

 


@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 22.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/25 9:25:51 (299 reads )


@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 17.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/17 16:14:14 (329 reads )

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/9 16:24:03 (296 reads )

 

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
                                                                                         
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.04.2019 год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-9/15.02.2019г.съобщава, че със Заповед №РД–424/05049год. одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ I -за озеленяване и УПИ III- за ресторантв кв.83 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня в следния обхват:
1. Промяна на източната граница на УПИ III - за ресторантв кв.83 по плана на с.Горно Сахране, като УПИ III -ресторант става с проектна площ 3387.00 кв.м.;
2. От УПИ I-за озеленяване в кв.83 по плана на с.Горно Сахране се образуват:
    - УПИ I с проектна площ 705.00 кв.м.;
    - УПИ V кметство и поща с проектна площ 857.00 кв.м.;
    - УПИ VI паркинг с проектна площ 511.00 кв.м.;
    - УПИ VII- за озеленяване с проектна площ 583.00 кв.м.;
 отразено с кафяв цвят на скицата-проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня, ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/2 13:09:28 (319 reads )
 
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.04.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-10/22.02.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-22/01.04.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
1. Попълване с нови кадастрални номера №633 и №634 на новообразуваните поземлени имоти получени при разделянето на ПИ №277.
          2. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ V-277, кв.25, представляващ с площ 1053.00 кв.м. на два нови урегулирани поземлени имота:
           - УПИ V-633, кв.25 с проектна площ 528.00 кв.м. по плана на с.Осетеново;
           - УПИ XVIII-634, кв.25 с проектна площ 525.00 кв.м. по плана на с.Осетеново,
            отразено с кафяв и зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
            Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил: Й.И

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.04.2019 г.
Posted by SB on 2019/4/1 17:43:31 (318 reads )
ОБ Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.04.2019 год.
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-2/01.04.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
         - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- Проект за изменение на регулационен план за УПИ I-Базар, кв.113 /55021.501.1537/ и улица с о.т. 127 – о.т. 182 – о.т. 183 – о.т. 184 – о.т. 179 – о.т. 178 – о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 156 – о.т. 155 /ПИ 55021.501.2062 по кадастралната карта на гр. Павел баня/. Имот 55021.501.2062 е общинска публична собственост с НТП „За първостепенна улица“, а имот 55021.501.1537 е общинска частна собственост с НТП „За друг обществен обект“ с цел изграждането на „Кръгово кръстовище м/у ул. „Ген. Столетов“ , ул. „Асен Златаров“ и ул.“Тодор Мазаров“, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби. 
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:      Й. ИВ.

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/29 18:03:00 (305 reads )

@@
Обяви по ЗУТ » съобщение от 12.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/12 18:46:00 (320 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
    ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
от 12.03.2019г.
 
                Община Павел   баня, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ съобщава, че е издадено разрешение за строеж №11  от 13.03.2019год., съгласно одобрен технически инвенстиционен    проект от  главния архитект за  строеж първа категория:
ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОСКОСТИ ОТ ДЪРВЕСНИ
ЧАСТИЦИ/ПДЧ/-ЕНЕРГИЕН СЕКТОР
      ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР 4 /ТРАФОПОСТ И ТНН/   със ЗП и РЗП =108.5 км.м.
      ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР 5 /ТРАФОПОСТ И ТНН/   със ЗП и РЗП =65.5 кв.м.
     ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ    ЗП и РЗП =65.5 кв.м.
      КОТЕЛНО                                                                 със ЗП и РЗП =292.3 кв.м.
      ЕСТАКАДА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ линеен обект с обща дълж. 405м
      ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – циклони, филтри и скрубер, модулна пречиствателна станция за отпадни води /МПСОВ/.
                 Местонахождение: УПИ III-501, 503, 504, кв.76 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
              Възложител: „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 123006579 с адрес на управление с.Горно Сахране, ул.“Шипченска епопея“№24, общ.Павел баня, представлявано от Чаатай Пийадеджи.
 
Изготвил:Й.И
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 06.03.2019г.
Posted by SB on 2019/3/6 14:59:49 (369 reads )

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 05.02.2019г.
Posted by SB on 2019/2/5 17:43:58 (414 reads )

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 04.02.2019г.
Posted by SB on 2019/2/5 17:43:10 (394 reads )

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.01.2018г.
Posted by SB on 2019/1/4 14:43:57 (412 reads )

Заповед към съобщението


@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 17.12.2018г.
Posted by SB on 2018/12/17 9:31:00 (391 reads )

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 13.12.2018г.
Posted by SB on 2018/12/13 12:39:57 (441 reads )

Заповед към съобщението


@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 30.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/30 16:30:28 (398 reads )

Заповед към съобщението


@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/21 14:09:52 (422 reads )

Заповед към съобщението


@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/16 11:00:33 (434 reads )

Заповед към съобщението


@@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.11.2018г.
Posted by SB on 2018/11/12 13:54:41 (424 reads )

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/24 8:49:31 (446 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
от 23.10.2018г.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61,ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД- 14- 84 /23.10. 2018г. e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват :  Разделяне на УПИ ІІІ - 296 в кв.24 представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.296 с площ 1546,00 кв.м. на два нови   урегулирани поземлени имота:
-                      УПИ ХІІІ-3291 в кв.24, представляващ ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3291 с проектна площ 683,00 кв.м по КККР на гр.Павел баня;
-                       УПИ ХІV-3292 в кв.24, представляващ ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3292 с проектна площ 863,00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня;
отбелязано със зелен цвят върху скицата - проект, неразделна част от заповедта.
Заповедта и планът се намират в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня ,
ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересованите всеки  присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:ИК

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение 2 от 02.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/2 16:09:00 (466 reads )

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/2 9:54:00 (423 reads )

@@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.08.2018г.
Posted by SB on 2018/8/28 7:53:29 (551 reads )

@@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.08.2018г.
Posted by SB on 2018/8/3 14:43:35 (491 reads )

@@@
Обяви по ЗУТ » Съобщения от 20.07.2018г.
Posted by SB on 2018/7/20 13:07:00 (607 reads )

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори