Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 14.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/14 9:22:49 (144 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 14.01.2020год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-05-57/01.11.2019 год., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-2/08.01.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ следните самостоятелни съставни части:
               - ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА на елементите на техническата инфраструктура-Трасе на тласкателен водопровод за минерална вода от Сондаж №8 до връзка с тласкател от Сондаж №3 към Спа и Балнео хотел „Севтополис“ град Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето започва от Сондаж №Сз-8 находящ в УПИ V-каптаж мин.вода в кв.2, представляващ ПИ 55021.510.1540 (държавна публична собственост), премина през улица с ос.т.75, 75а, представляващ ПИ 55021.501.2101 (общинска публична собственост), през второстепенна улица, представляващ ПИ 55021.501.2097 (общинска публична собственост) и достига до УПИ I, кв. 27, представляващ ПИ 55021.501.3305 (общинска публична собственост) и тласкател от Сондаж №3 към СПА и Балнео хотел „Севтополис“ град Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Обща дължина на тласкателния водопровод за минерална вода и ел.кабел е 324.63 л.м. през имоти публична общинска собственост.
              - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №01 от 08.01.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.
               На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №01/08.01.2020год. заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора в 14 – дневен срок   от съобщението за издаване на съответния акт.
            КПИИ в обхват ПУП-ПР и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. И.
                        
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.12.2019 год.
Posted by SB on 2019/12/17 13:45:54 (177 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.12.2019 год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-50/03.12.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на ПИ 69 и ПИ 70 в едно УПИ VII-69. 70 с площ 318.00 кв.м. в кв.24 по плана на с.Александрово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. УПИ VI-72, представляващ ПИ 72 се обединява с ПИ 71 и се образува нов УПИ VI-71, 72, кв.24 с площ 520.00 кв.м. От УПИ IV-69, 900 в кв.24 се образува нов УПИ IV-900, кв.24 с площ 405.00 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 25.11.2019 год.
Posted by SB on 2019/11/25 12:52:19 (215 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 25.11.2019 год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-46/05.11.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на дворищно-регулационните линии по имотни граници с съответствие с &8 по ПРЗ за УПИ I-790, УПИ VI-789, 788 и УПИ II-794, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Новопроектираните дворищно-регулационни линии да покрият имотните граници между ПИ 790 и ПИ 794. Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ V-791, кв.3А не се променя. Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ VI-789, 788, кв.3А се променя така, че урегулираните 290.00 кв.м., съставляваши ПИ 788 се присъединяват към УПИ I-790, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.11.2019год.
Posted by SB on 2019/11/21 12:13:24 (218 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.11.2019год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-47/12.11.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-89/20.11.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ III-ведомствена почивна база е кв.3А, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.62 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора със следните устройствени показатели:
Вид устройствена зона–Цсм, установено предназначение на урегулирания поземлен имот-хотел, характер на застрояване-средноетажно застрояване, Н-до 15.00 м., Кинт-2.0, Плътност на застрояване -50%, Плътност на озеленяване-40%, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
            
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 06.11.2019 год.
Posted by SB on 2019/11/7 7:52:00 (189 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 06.11.2019год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-30/09.08.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-87/06.11.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
         -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на външен водопровод в ПИ 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п-„За селскостопански, горски, ведомствен път”, собственост на Община Павел баня с цел изместване на съществуващия водопровод, попадащ в ПИ 16924.29.18, местност „Попови могили” в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето на съществуващия водопровод се измества извън границите на поземлен имот 16924.29.18 така, че да минава през поземлен имот 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п- „За земеделски, горски, ведомствен път“, собственост на община Павел баня. Съоръжението представлява водопровод-полиетиленови тръби висока плътност ПЕВП ф160. Сервитутната зона е определена като диаметъра на тръбите е увеличен със 60 см., съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите. Трасето на сервитутната му зона да засяга поземлен имот 16924.28.85 в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.стара Загора.
           Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.10.2019г.
Posted by SB on 2019/10/21 13:55:36 (218 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.10.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-474/10.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и план схема на елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК схеми за захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ.Павел баня, обл.стара Загора.
-ПУП-ПП на Трасето на водопровода е с дължина 28.00л.м. и площ на сервитута -16.80л.м.и започва от съществуващ селищен водопровод разположен западно от имота, пресича поземлен имот 000697.35.87 /местен път/ и поземлен имот 000679.37.121 /селскостопански път/ в землището на с.Асен и захранва поземлен имот 000697.37.6, собственост на възложителя.
-ПУП-ПП и план схема на Трасето на електропровода е проектирано да започне от кабелна касета ОК-5 разположена в УПИ III, кв.53 стопански двор с. Асен, който е в регулацията на селото, преминава през УПИ I общ., УПИ IIобщ. кв.53 стопански двор , през улица с ос. т.113, ос.т.119, ос.т.122 по плана на с. Асен пресича 000697.35.87 /общински път/ продължава през поземлен имот 000679.37.121 /селскостопански път/ в землището на с.Асен и захранва поземлен имот 000697.37.6, собственост на възложителя. Сервитутът на кабела е равен на един метър от двете страни на кабела. Общото трасе на ел.кабела е с дължина 528.40 л.м. и площ на сервитута-1056.80 кв.м. Дължината на трасето в землището е 336.58 л.м. и серитута -673.16 кв.м. Дължината на трасето в регулация е 191.82 л.м. и серитута – 382.64 кв.м.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.10.2019год.
Posted by SB on 2019/10/10 14:54:15 (224 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 10.10.2019год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-37/04.09.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-73/10.10.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура-ЕЛ и ВиК схеми с цел промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона „Производствени и складови дейности“ с установено предназначение на имота „Склад с паркинг за коли“ в ПИ с идентификатор 55021.59.408, местност „Сепеджик“, н.т.п-нива, площ на имота 1049.00 кв.м. в землището на Павел баня, обл.Стара Загора.
         Вид устройствена зона–Пп, ПИ с идентификатор 55021.59.408, Кинт-2.5, Плътност на застрояване -80%,Плътност на озеленяване-20%, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.10.2019год.
Posted by SB on 2019/10/9 9:34:11 (245 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.10.2019год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-32/14.08.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-72/08.10.2019год. eодобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и устройствена схема на елементите на техническата инфраструктура , трасе на външно електрозахранване на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и инвентар“ в ПИ 54153.166.18, местност „Алмалъ дере“ в землището на с. Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Новопроектираният електропровод е с обща дължина 441.40 м., като 55.36 м. от тях попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 386.04 м.-извън урбанизираната територия. Сервитутната ивица по оста на трасето с широчина 2 м, по 1 м от двете страни за имотите извън урбанизираната територия и сервитутна ивица по оста на трасето-1.5 м. от едната страна и 0.6 м. от другата страна за частта в регулация. Трасето на сервитутната му зона засягат поземлени имоти 52.726 /за местен път/, 129.637 /изоставена орна земя/, 166.627 /за селскостопански горски, ведомствен път/ и 166.638 /изоставена орна земя/ по кадастралната карта и регистри на землището на с.Осетеново и уличната регулация на населеното място.
           Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
           Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.10.2019 год.
Posted by SB on 2019/10/2 13:11:37 (288 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.10.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-39/10.09.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-69 /01.10.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Попълване на плана за регулация в УПИ І,   в кв.48 с парцелите от парцеларния план (ПП) на бивш стопански двор за :
-УПИ І – 605 /УПИ І , кв.2 по парцеларен план/ с площ 4386.00 кв.м./ площ 4015,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
 -УПИ ІV – 607/ УПИ ІІІ, кв.2 по парцеларен план / с площ 3222,00 кв.м./ площ 3222,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
 -УПИ V – 606/ УПИ ІІ, кв.2 по парцеларен план / с площ 8264,00 кв.м./ площ 8264,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
-УПИ VІ – 608 остатъчен/ площ 8162,00 кв.м.
Образуване на задънена улица с ос о.т.1а – о.т.1б – о.т.1в с ширина на улицата 6,00м.
отбелязано със зелен цвят върху скицата - проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.10.2019г.
Posted by SB on 2019/10/1 14:45:53 (249 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.10.2019год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх.№СИ-01-15-63/28.08.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД – 14-70/01.10.2019 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват: Обединяване на УПИ IV-1254, УПИ V-1254, УПИ VI-1254, УПИ VII-1254, УПИ VIII-1264, УПИ IX-1264, УПИ X-1264, УПИ XI-1250, 1252 и УПИ XII-1253, кв.26д в един нов УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР , гр.Павел баня с площ от 4904.00 кв.м.
          -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с градоустройствени показатели: установено предназначение на имота-„За апартаментен хотел“. Устройствена зона -1/Оо,Жс, характер на застрояване-средно застрояване с височина до 15 м., Плътност на застр.-50%, Плътност на озел. мин.-30%, Кинт. -2.0, свободно застрояване, гр. Павел баня, обл. Стара Загора.
       КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
      На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 30.09.2019г.
Posted by SB on 2019/9/30 9:45:57 (242 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-38/09.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: 1.Разделяне на УПИ XV-538, 555 по имотните граници между тях. 2. Обединяване на ПИ 55021.501.555 и ПИ 55021.501.539 в новообразуван ПИ 55021.501.3381. 3. Отреждане на УПИ XV за поземлен имот 55021.501.538 с проектна площ 252.00 кв.м. 4.Отреждане на УПИ XIV-3381 за новообразуван поземлен имот 55021.501.3381 с проектна площ 884.00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.                  
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:Й.И

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.09.2019год.
Posted by SB on 2019/9/24 8:51:56 (258 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.09.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-474/10.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ. Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
        
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 05.09.2019год.
Posted by SB on 2019/9/5 19:24:00 (223 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 05.09.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-37/04.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК с цел промяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона „Производствени и складови дейности“ с установено преназначение на имота „Склад с паркинг за коли“ в ПИ  с идентификатор 55021.59.408, местност „Сепеджик“, н.т.п-нива, площ на имота 1049.00 кв.м. в землището на гр.Павел баня, общ. Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.08.2019год.
Posted by SB on 2019/8/29 15:22:02 (271 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 29.08.2019год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-31/13.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПП като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура и Инвестиционен проект на трасе на ел.кабел за присъединяване на обект „Приемник на ел.енергия-помпа за напояване“ в ПИ 73688.26.11 по плана на с.Търничени, общ.Павел баня, обл. Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/29 9:50:37 (259 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 28.08.2019 год.
 
 
На основание чл.150, ал.3 във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.рег.№СИ-01-15-63/28.08.2019 год. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ с цел обединяване на УПИ IV-1254, УПИ V-1254, УПИ VI-1254, УПИ VII-1254, УПИ VIII-1264, УПИ IX-1264, УПИ X-1264, УПИ XI-1250, 1252 и УПИ XII-1253, кв.26д в един нов УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 с Устройствени показатели: отреждане-„За апартаментен хотел“. Устройствена зона -1/Оо,Жс съгласно одобрен ОУПО Павел баня,Н-15 м., П застр.50%, П озел.30%, Кинт. -2.0, свободно застрояване,гр. Павел баня, обл. Стара Загора.
          -ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - „Апартаментен хотел“ в УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
Изготвил: Й.И
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/27 11:11:27 (256 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 27.08.2019 год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-26/17.07.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-62/27.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
            ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Вътрешните регулационни линии между УПИ IX-908, УПИ X-909, УПИ XII-898 в кв.29 по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти. След промяната  УПИ IX-908 става с проектна с площ 1020.00 кв.м., УПИ X-909 става с проектна с площ 925.00 кв.м., УПИ XII-898 става с проектна с площ 834.00 кв.м. в кв.29 по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, отразено със зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр. Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил: Й.И
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 23.08.2019г.
Posted by SB on 2019/8/23 11:07:03 (322 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
       ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 23.08.2019г.
 
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-1/01.03.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-60/22.08.2019 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
           -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ II-за фабрика Г.Кирков и УПИ  III-244, кв.88 по плана на с.Александрово, общ.Павел баня в следния обхват:
          - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
          1. Отпадане на съществуващата регулация от изток за УПИ II-за фабрика Г.Кирков по плана на стоп,двор, одобрен със зап.№09/09.01.1995 год. и отпадане на регулационна линия отстояща на 3.00м. от улична регулация на улица с ос.т.297-ос.т.299. Възстановяване на правилната регулация от изток по кадастрален и регулационен план на с.Александрово, одобрен със заповед №600/25.04.1977 год. Отпада отреждането на УПИ II-за фабрика Г.Кирков и вписване на нов кадастрален и регулационен номер за УПИ VX-955 с площ 6560.00 кв.м..
           -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ VX-955, : Вид устройствена зона–Пп, Кинт-1.5, Плътност на застрояване - 80%. Плътност на озеленяване -20%, свързано застрояване.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:     Й.ИВ.
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/20 15:30:13 (257 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
от 12.08.2019год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-30/09.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН-трасе на външен водопровод в ПИ 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п-„За селскостопански, горски, ведомствен път”, собственост на Община Павел баня с цел изместване на съществуващия водопровод, попадащ в ПИ 16924.29.18, местност „Попови могили” в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й.ИВ.

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/20 15:27:47 (248 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.08.2019год.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-32/14.08.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура на външно електрозахранване на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и инвентар“ в ПИ 54153.166.18, местност „Алмалъ дере“, землище с.Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/16 9:36:41 (270 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.08.2019год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-21/02.07.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-58/15.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на външен водопровод и трасе на ел.кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа за обект: „Пристройка към съществуваща сграда-кафе и навес; магазин за сувенири и наблюдателна кула” в ПИ 66826.47.960, местност „Над село“ в землището на с.Скобелево, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Новопроектираният електропровод е с обща дължина 1476.63 м., като 46.88м. от тях попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 1429.75м.-извън урбанизираната територия. Новопроектираният водопровод е с обща дължина 1473.05м., като от тях 42.57м., попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 1430.48м. са в извънселищната територия на с.Скобелево. Трасето на сервитутната му зона да засягат ПИ 66826.47.255, ПИ 66826.47.260 и ПИ 66826.47.857 по кадастралната граница и регистри и уличната регулация на населеното място.
          Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
           Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/16 9:33:31 (236 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.08.2019год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№ АГ-10-33/15.07.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-59/15.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им, за ПИ 47101.104.512, местност „Караорман“ в землището на с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, начин на трайно ползване-„нива“ с площ на имота 51 692.00 кв.м., частта на имота предвидена за застрояване е с площ 25 312.00 кв.м. и следните устройствени показатели:
            Вид устройствена зона – Сс, предназначение на имота-остава нива, К инт-0.4, Плътност на застрояване-20%, характ. на застрояване- с височина съобразно функционална технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа в землището на с.Манолово, н.т.п-„нива“ с цел изграждане на обект „Сгради за селскостопански машини“.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 15.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/6 8:21:16 (285 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.07.2019год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-33/15.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 47101.104.512, местност „Караорман“ с площ на имота 51 692.00 кв.м., частта на имота предвидена за застрояване е с площ 25 312.00 кв.м. в съответствие с нормите на застрояване в землището на с.Манолово, общ.Павел баня, начин на трайно ползване-„Нива“ с цел изграждане на обект: „Сгради за селскостопански машини“, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й.ИВ.

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 29.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/29 13:39:11 (243 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61,ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД- 14- 55 /26.07. 2019г.  на Кмета на Община Павел баня e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват :  
1.Възстановяване на края на регулацията по плана на с.Долно Сахране, одобрен със заповед № 150 от 16.03.1965г. като се измени сега действащия план на кв.48а с.Долно Сахране , одобрен със заповед № 56 от 15.05.1991г. и заповед № РД – 14-52- от 02.06.2017г. се отреди нов УПИ VІ – 1516 в кв.48а с проектна площ 1050,00 кв. м. по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, отбелязано със зелен цвят върху скицата- проект, неразделна част от заповедта.
2. Попълване с нов кадастрален номер 1516 на новообразувания поземлен имот с проектна площ 1050,00 кв.м. отразено с кафяв цвят на скицата проект, неразделна част от заповедта.
Заповедта и планът се намират в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня ,
ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересованите всеки  присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
               
Изготвил: ИК
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/19 8:26:00 (262 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 От 10.07.2019г.
 
На основание чл.128, ал.1 от  ЗУТ  Община Павел баня съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на Парцеларен план за обект : „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр.Казанлък“ , землище с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето на водопровода преминава преобладаващо през земеделски територии, полски и местни пътища.Изключение правят наколко участъка, които преминават през урбанизирани територии,територии с водни площи и територии, отредени за транспорт.
Обхвата на сервитута преминава през шест броя землища на територията на област Стара Загора.Засегнатите имоти са 286 бр. с обща засегната площ от 34,918 дка, като от тях попадат в :
Землище с.Долно Сахране, община Павел баня -33 бр. имоти;
Землище с.Голямо Дряново, община Казанлък – 55 бр. имоти;
Землище с.Дунавци, община Казанлък – 73 бр. имоти;
Землище с.Копринка, община Казанлък – 90 бр. имоти;
Землище Хаджидимитрово, община Казанлък – 6 бр. имоти;
Землище гр.Казанлък, община Казанлък – 32 бр. имоти;
От тях 64 бр. имоти са общинска публична собственост, 30 бр. имоти са общинска частна собственост, 181 бр.имоти са частна собственост, 5 бр. имоти принадлежат на обществени организации и 1 бр. имоти – съсобственост.
 
             Проекта се намира в Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая № 9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до Общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението.
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 17.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/17 13:07:56 (302 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bgСЪОБЩЕНИЕ
от 17.07.2019 год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-26/17.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Вътрешните регулационни линии между УПИ IX-908, УПИ X-909, УПИ XII-898 в кв.29 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.                  
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/12 11:05:57 (253 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 12.07.2019год.
  
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-40/04.12.2018 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-53/12.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за за ПИ 73540.176.6 в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора и устройствена зона - Предимно производствена с промяна предназначението на имота от „Торово стопанство“ в „Производствени и складови дейности-машинен парк“.
          Градоустройствени показатели: Вид устройствена зона – Пп, К инт-1.8, Плътност на застрояване-80%, Плътност на озеленяване-20 %, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
Изготвил:      Й ИВ

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от от 11.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/12 8:13:52 (313 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 11.07.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-14/11.06.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-50/11.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
          - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват:
            1.Отпадане на част от улица-публична общинска собственост представляваща ПИ с идентификатор 55021.501.2046 с площ 232,00 кв.м. и присъединяване към ПИ с идентификатор 55021.501.399, с което увеличава площта на УПИ III-399 в кв. 63 гр. Павел баня ( ПИ с проектен идентификатор 5502.501.3373 с проектна площ 527,00кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3374 с проектна площ 231,00 кв.м.).    
           2.Образуване на задънена улица с о.т. 212-213 и урегулирането и за сметка на ПИ 55021.501.399 – площ 58,00 кв.м. ( ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3372 с проектна площ 58,00 кв.м.).
           3.Придаване по регулация на част от улица ПИ с идентификатор 55021.501.2047 – публична общинска собственост към УПИ ІІІ – 399, кв.63 гр.Павел баня ( ПИ с проектен идентификатор 5502.501.3373 с проектна площ 527,00кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3374 с проектна площ 231,00 кв.м.) – площ 5,00 кв.м.( ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3375 с проектна площ 5,00 кв.м.)
           Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил:      И. К.
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 04.07.2019год.
Posted by SB on 2019/7/9 13:09:54 (254 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 04.07.2019год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-22/02.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПП като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура и Инвестиционен проект – „Изместване на съществуващи водопровод и канализация, преминаващи през ПИ с идентификатор 55021.63.892 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
Изготвил: Й.И
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от от 08.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/9 13:08:18 (263 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 08.07.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/02.04.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-49/08.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
            - ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват: Обединяване на УПИ XI-1276, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1276 и УПИ XII-1275, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3254 в кв.26в в един общ УПИ XI-3353, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3353 в кв.26в по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: Вид устройствена зона-СОо, Жс, ПИ с идентификатор 55021.501.3353, Нк.к.=15.00 м., характер на застрояване-средно застрояване, К инт-2.0, Плътност за озеленяване-30%, свободно застрояване.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/3 20:28:00 (266 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 03.07.2019год.
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-11/14.05.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-48/02.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и план схема  на елементите на техническата инфраструктура - трасе на електропровод и водопровод за захранване на ПИ 73451.717.636, ПИ 73451.717.637, ПИ 73451.717.638, ПИ 73451.717.641 и ПИ 73451.717.648, местност „Овчарника“ в землището на с.Турия, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
1.Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод до о.т 90, продължава по улицата с дължина на трасето 12.00 л.м. ,сервитут 7.00 кв.м. и преминава през ПИ 73451.633.17-нива /общинска частна собственост/ с дължина 51.00 л.м., сервитут 31.00 кв.м., през ПИ 73451.717.1234- полски път /общинска публична собственост/ с дължина 484.00кв.м., сервитут 290.00 кв.м. и достига до поземлените имоти собственост на възложителя, преминава през ПИ 73451.717.648/урбанизирана/ с дължина на водопровода 20.00л.м. и сервитут 12.00 кв.м., преминава през ПИ 73451.717.644 полски път/Общинска публ.собственост/ с дължина 127.00 л.м., сервитут 76.00кв.м. Общата дължина на трасето на водопровода е 694.00 м. Общата площ на сервитута на водопровода е 416.00 кв.м.
2.Трасето на електропровода започва от ЕТ монтирано на ТНН на трафопост „Турия“-ТП-2, намиращ се западно от о.т-167, продължава на юг и югозапад до улицата о.т-90, 91,90, по улицата с дължина на трасето 164.00 л.м. ,сервитут 328.00 кв.м. преминава през ПИ 73451.633.17-нива /общинска частна собственост/ с дължина 48.00 л.м., сервитут 96.00 кв.м., през ПИ 73451.717.1234- полски път /общинска публична собственост/ с дължина 500.00кв.м., сервитут 1000.00 кв.м. и достига до поземлените имоти собственост на възложителя, преминава през ПИ 73451.717.648/урбанизирана/ с дължина на водопровода 20.00л.м. и сервитут 40.00 кв.м., преминава през ПИ 73451.717.644 полски път/Общинска публ.собственост/ с дължина 115.00 л.м., сервитут 230.00кв.м. Общата дължина на трасето на Електропровода е 847.00 м. Общата площ на сервитута на електропровода е 1694.00 кв.м.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
Изготвил:   Й ИВ
 
 
 
 
 
 
 
 

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори