Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 31.08.2020 год.
Posted by SB on 2020/9/14 17:48:31 (19 reads )
 
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 31.08.2020 год.
 
 
На основание чл.150, ал.3 във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.рег.№СИ-01-15-53/28.08.2020 год. Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
               -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с устройствено предназначение на имота - Животновъдна ферма и с устройствена зона - Пп в УПИ XXIII-421, кв.47 по плана на с.Манолово,общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
          -ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - „Животновъдна ферма за крави“ в УПИ XXIII-421, кв.47 по плана на с.Манолово,общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 08.09.2020год.
Posted by SB on 2020/9/9 13:33:01 (22 reads )
 
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 08.09.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-20/04.09.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми с цел промяна предназначението земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона-Пп с установено предназначение на имота– „За производствени и складови дейности“ в ПИ с идентификатор 16924.29.18, начин на трайно ползване- „Изоставена орна земя“ с площ 38 571.00 кв.м., местност „Попови могили“ в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая  №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
Изготвил:      Й.ИВ.
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.09.2020год.
Posted by SB on 2020/9/9 8:46:43 (18 reads )
 
 
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.09.2020год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№76/01.07.2020год. съобщава, че със Заповед №РД–14-56/03.09.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за ПИ 73540.44.45 и устройствена зона - Предимно производствена и с установено предназначението на имота „Производствени и складови дейности и обществено обслужване“ местност „Сюлейманови чешми“ с площ 1204.00 кв.м. в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
         Вид устройствена зона – Пп, ПИ с идентификатор 73540.44.45, Н-без ограничение на Кк, К инт-1.8, Плътност на застрояване-80%, Плътност на озеленяване-мин.20%, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 24.08.2020 год.
Posted by SB on 2020/8/26 9:58:41 (30 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                         тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 24.08.2020 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-03/31.07.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-48/19.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
           -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ I-1639, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3171 и УПИ II-1443, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3172 в кв.58 в един общ УПИ I-3391, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3391 в кв.58 с проектна площ 3 937.00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
           -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за новообразувания УПИ I-3391, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3391 в кв.58 с проектна площ 3 937.00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня-запазват се градоустройствените показатели: Вид устройствена зона-2/С Оо, Жм, съгласно одобрен ОУПО Павел баня, характер на застрояване-средно застрояване; Нкк=15.00 м., Кинт-2.0; Плътност на застрояване-50%; Плътност на озеленяване-30%, свободно застрояване. Поземлен имот с установено предназначение на имота-Хотел.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й.И
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 24.08.2020 год.
Posted by SB on 2020/8/25 11:20:16 (32 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
  
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 24.08.2020 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-19/20.07.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-52/24.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ I-993, кв.74, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.993 на два урегулирани поземлени имота УПИ IX-1151, кв.74, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1151 и УПИ VIII-1152, кв.74, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1152 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, отразено със зелен цвят на скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
Изготвил: Й.И
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 20.08.2020 год.
Posted by SB on 2020/8/24 13:57:31 (29 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 20.08.2020 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-18/12.08.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-49/20.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на уличната регулация в частта на УПИ I-310, кв.25, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.310 по КККР на гр.Павел баня с цел регулационната граница да покрие имотната граница реализирана на терена, отразено с червен цвят на скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й.И

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.08.2020 год.
Posted by SB on 2020/8/24 13:55:39 (34 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.08.2020 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-18/12.08.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-47/19.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ IV-359 и УПИ IX-364 в кв.37 в един общ УПИ IV-359, 364 в кв.37 с площ на имота 1034.00 кв.м. по плана на с.Турия, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, отразено със зелен цвят върху скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й.И
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.08.2020год.
Posted by SB on 2020/8/10 12:59:07 (36 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 10.08.2020год.
 
 
На основание чл.150, ал.3 във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.рег.№АГ-10-29/24.07.2020 год. Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
               -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с устройствена зона- Оо и с установено предназначение на имота- „Крайпътен мотел и търговски обекти“ с площ на имота 2599.00 кв.м., н.т.п.- „За друг вид застрояване“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня,общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
          -ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня,общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.07.2020г.
Posted by SB on 2020/7/30 8:17:05 (40 reads )
                                                             ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                                     тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                             e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
ДО
КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД
 
ДО ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
от 28.07.2020г.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД - 14 – 45 /27.07. 2020г. e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват : 1. Промяна на уличнорегулационната граница на улица с о.т.180-о.т.254-о.с.188-о.т.189-о.т.190, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на УПИ ІІІ-501,503,504 в кв.76 по плана на с.Горно Сахране.
2.Отпадане на част от УПИ ІІІ -501,503,504 в кв.76 по плана на с.Горно Сахране за реализирането на улица в частта от от.188-ос.т.254, с площ 35,00 кв.м., които да се дарят на община Павел баня;
        3.Придаване на част от улица към УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 по плана на с.Горно Сахране– между о.т.189 и о.т.188 - 28.00 кв.м;
4.Придаване на част от улица към УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 по плана нас.Горно Сахране – между о.т.254 и о.т.180 с площ 29.00 кв.м;
5. Коригира се северозападната граница на УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 по новоформираната регулационна граница на улица с о.т.180-о.т.254-о.с.188-о.т.189-о.т.190 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора,
отбелязано с кафяв цвят върху скицата - проект, неразделна част от заповедта.
В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, всеки присъствен ден може да прегледате преписката , която се намира в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня,с жалба или възражение подадено в два екземпляра.
               
 
 
 
 
Изготвил:ИК
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.07.2020год.
Posted by SB on 2020/7/21 18:39:40 (43 reads )
 
 
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.07.2020год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-10-28/15.07.2020г. Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-План схема като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА на елементите на техническата инфраструктура и инвестиционен проект – „Довеждащ водопровод за минерална вода Сондаж №Сз-8 в ПИ 55021.501.1540 до УПИ IV-3365-За апартаментен хотел в кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
           - ИНВЕСТИЦОНЕН ПРОЕКТ- „Довеждащ водопровод за минерална вода Сондаж №Сз-8 в ПИ 55021.501.1540 до УПИ IV-3365-За апартаментен хотел в кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 15.07.2020год.
Posted by SB on 2020/7/15 9:48:29 (52 reads )
 
                   ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                                 e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.07.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№РД-20-1044/06.07.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват:
 1. Променя се уличнорегулационната граница на улица с о.т.180-о.т.254-о.с.188-о.т.189-о.т.190, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 по плана на с.Габарево, общ.Павел баня, обл.стара Загора. Предвижда се:
       - отпадане на част от УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 за реализирането на улица в частта от о.т.188-о.т.254-35.00 кв.м., които да се дарята на община Павел баня;
       - придаване на част от улица към УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 – между о.т.189 и о.т.188-28.00 кв.м;
      - придаване на част от улица към УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 – между о.т.254 и о.т.180-29.00 кв.м;
 2. Коригира се северозападната граница на УПИ III-501, 503, 504 в кв.76-по новоформираната регулационна граница на улица с о.т.180-о.т.254-о.с.188-о.т.189-о.т.190 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора
 Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й.И
                   
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 06.07.2020год.
Posted by SB on 2020/7/6 16:26:36 (50 reads )
 
                   ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 06.07.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№76/01.07.2020г. Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК схеми за ПИ 73540.44.45 с устройствена зона- Предимно производствена и с установено предназначение на имота „Производствени и складови дейности и обществено обслужване“, местност „Сюлейманова чешма“ с площ 1204.00 кв.м. в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
             
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й.И
                   
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 22.06.2020 год.
Posted by SB on 2020/6/22 13:59:21 (60 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 22.06.2020 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-9/21.04.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-35/19.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на вътрешните регулационни линии да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти за УПИ VIII-813, кв.7 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. След промяната УПИ VIII-813, кв.7 става с проектна площ 780.00 кв.м. по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, отразено със зелен цвят на скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й.И

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 15.06.2020 год.
Posted by SB on 2020/6/15 14:16:08 (55 reads )
             
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.06.2020 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-10/21.04.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-33/12.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ VI-972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Регулационни линии да минат по имотните граници по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. След промяната УПИ VI-972 в кв.31 става с проектна площ 670.00 кв.м. по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, отразено със зелен цвят на скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й.И

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 05.06.2020год.
Posted by SB on 2020/6/5 14:28:40 (73 reads )
             
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 05.06.2020год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-05-7/05.03.2020 год. Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-29/04.06.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН като съставна част на комплексен проект за инвенстиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби включващ:
             - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на част от кв.39 в следния обхват: Вътрешните регулационни линии на УПИ IX-356, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.356 и УПИ VIII-355, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.355 по КККР на гр.Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти с цел прилагане на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, гр. Павел баня, обл. Стара Загора. Площ на новообразувания УПИ IX-356-777.00 кв.м. идентичен с ПИ 55021.501.356 по КККР на гр.Павел баня. Площ на новообразувания УПИ VIII-355-488.00 кв.м. идентичен с ПИ 55021.501.356 по КККР на гр.Павел баня.  
             - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  за УПИ IX-356, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.356 и УПИ VIII-355, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.355 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Вид устройствена зона– Жм, характер на застрояване-нискоетажно застрояване, К инт-2.5, Плътност на застрояване-50%, Плътност на озеленяване - 40%,свободно застрояване в два съседни.
- РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №20 от 04.06.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.
На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №20/04.06.2020год. заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора в 14 – дневен срок   от съобщението за издаване на съответния акт.
КПИИ в обхват ПУП-ПРЗ и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.06.2020год.
Posted by SB on 2020/6/3 11:09:01 (64 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 03.06.2020год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-12/04.05.2020г. съобщава, че със Заповед №РД–14-26/02.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват:
1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ I-Автогара в кв.11 по плана на с.Осетеново, общ.Павел баня на два самостоятелни УПИ както следва: УПИ VII-636 за ОДО с площ 973.00 кв.м. и УПИ VIII-637 за автобусна спирка с площ 521.00 кв.м. в кв.11 по плана на с.Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
2. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАКНИЯ ПЛАН на с.Осетеново в обхват: Попълване с нови кадастрални номера №636 и №637 на новообразуваните поземлени имоти, отразено със зелен цвят на скицата-проект неразделна част от настоящата заповед.
       Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” №15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.05.2020год.
Posted by SB on 2020/5/28 9:21:11 (58 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                       тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                               e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 28.05.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-200/26.05.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 73540.172.2 с устройствена зона- Предимно производствена и с установено предназначение на имота „Производствени и складови дейности“, местност „Сюлейманова чешма“ с площ 2200.00 кв.м. в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 15.05.2020 год.
Posted by SB on 2020/5/22 10:21:12 (62 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.05.2020 год.
 
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-10/04.05.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ XIV-1249, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1249 с площ 84.00 кв.м. и УПИ XVIII-1281, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1281 с площ 669.00 кв.м. в кв.26Д в един общ УПИ XVIII-3392, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3392 с площ 753.00 кв.м. в кв.26Д по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.05.2020год.
Posted by SB on 2020/5/19 16:11:58 (70 reads )
 
 
 
 
                 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.05.2020год.
 
 
Община Павел баня основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-07-12/04.05.2020 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-24/19.05.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на външно ел.захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ.Павел баня, обл.Стара Загора от ТНН на трафопост с.Асен-ТП4, извод СрН „Скобелево, подстанция „Сахране“. Трасето на електропровода е проектирано да започне от ТП4, извод СрН „Скобелево, подстанция „Сахране“ разположен в имот общинска собственост в УПИ I-резервен терен в кв.44, с.Асен, общ.Павел баня с дължина на трасето 7.78 л.м.. Трасето преминава по улица с о.т.112, о.т.112, о.т.115, о.т.119, о.т.120, о.т.121, о.т.122 в регулацията на с.Асен с дължина на трасето 364.09 л.м., продължава през местен път 000697.35.87-извън регулация с дължина на трасето 16.65 л.м. и продължава през имот 000697.37.121 полски път по КККР в землището на с.Асен с дължина на трасето 175.17 л.м. и достига до имот 000697.37.6 собственик на възложителя. Сервитутът на кабела е равен на един метър от двете страни на кабела. Общата дължина на ел.кабела е 563.69м. и площ на сервитута 1127.38 кв.м. Дължината на трасето извън регулацията на с.Асен е 191.82 л.м. и площ на сервитута 383.64 кв.м. Дължината на трасето в регулация е 371.87 л.м и площ на сервитута-743.74 кв.м.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:Й.Ив

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.05.2020 год.
Posted by SB on 2020/5/13 9:09:31 (77 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 12.05.2020 год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-05-10/21.04.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на вътрешните регулационни граници на УПИ VI-972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Регулационни линии да минат по имотните граници по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:Й.Ив

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.05.2020 год.
Posted by SB on 2020/5/13 9:07:35 (74 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 12.05.2020 год.
 
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-05-9/21.04.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на вътрешните регулационни линии да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти на основание &8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ VIII-813 в кв.7 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 13.04.2020 год.
Posted by SB on 2020/4/13 16:15:08 (93 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 13.04.2020 год.
 
 
 
Във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-8/06.04.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ I-831 и УПИ II-831, кв.112 в един общ УПИ I-1022 в кв.112 и регулационната граница да покрие съществуващата имотна граница в съответствие с §8 по плана на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.03.2020 год.
Posted by SB on 2020/3/16 17:37:00 (112 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.03.2020год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-10-2/26.02.2020г. Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-План схема като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
               -ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА за елементите на техническата инфраструктура „Довеждащ водопровод за минерална вода и ел.кабел от Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 преминаващ през улици-публична общинска собственост, захранващ хотел в УПИ I-546, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.546 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
           - ИНВЕСТИЦОНЕН ПРОЕКТ- „Довеждащ водопровод за минерална вода и ел.кабел за захранване на помпа от Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 до УПИ I-546, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.546 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
  
Изготвил:      Й. ИВ.
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.03.2020 год.
Posted by SB on 2020/3/2 15:48:12 (129 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.03.2020 год.
 
 
Във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-34/29.08.2019г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на вътрешните регулационни граници в съответствие с & 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ VI-972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Привеждане на сините регулационни линии в съответствие с черните имотни граници по кадастралния и регулационен план на с.Долно Сахране и създаване на улица-тупик, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 26.02.2020 год.
Posted by SB on 2020/2/26 11:20:12 (137 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 26.02.2020год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/17.01.2020 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-9/24.02.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
         -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН - трасе на ел.кабел за присъединяване на обект: „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък. Трасето на ел.кабел започва от трафопост МТП „РИСАТ“-Павел баня, находящ се в ПИ 55021.58.96 /частна собственост/ с дължина на трасето 24.95 л.м., преминава през ПИ 55021.79.692 /общинска публична собственост/ с дължина на трасето 160.47 л.м., преминава през ПИ 55021.79.824  /общинска публична собственост/ с дължина на трасето 6.11 л.м. и достига до ПИ 55021. 59.758 /частна собственост на възложителя урбанизирана територия/ с дължина 3.00 л.м., общ.Павел баня. Общото трасе на ел.кабела е с дължина 191.53 л.м. и площ на сервитута-383.00 кв.м. Дължината на трасето в землището е 191.53 и площ на сервитута-383.00 кв.м.. Дължината на трасето в урбанизирана територия собственост на възложителя е 3.00 л.м. и сервитута-6.00 кв.м.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 11.10.2019 год.
Posted by SB on 2020/2/11 18:46:00 (134 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 11.10.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-46/05.11.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-7 /10.02.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на дворищно-регулационните линии по имотни граници в съответствие с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ І-790, УПИ VI-789, УПИ II-794, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
 Новопроектираните дворищно-регулационни линии да покрият имотните граници между ПИ 790 и ПИ 794.
 Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ V-791, кв.3А не се променя.
 Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ VI-789, 788, кв.3А се променя така, че урегулираните 290.00 кв.м., съставляващи ПИ 788 се присъединяват към УПИ I-790, кв.3А по плана на с.Долно Сахране.
 След изменението:   Новообразувания УПИ I-790, 788 в кв.3А става с площ 1943.00 кв.м.;
- УПИ VI-789 в кв.3А става с площ 362.00 кв.м.;
- УПИ II-794 в кв.3А става с площ 806.00 кв.м.;
Измененията са отразени със зелен цвят на скицата – проект за изменение на плана за регулация и кафяв цвят на скицата-проект за изменение на кадастралния план, неразделни части от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.02.2020г.
Posted by SB on 2020/2/11 17:50:00 (128 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 10.02.2020г.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с вх.№АГ-07-2/15.01.2020год., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на улична регулация с ос.т.79, ос.т.384, ос.т.78, ос.т.77 до ос.т.76 в частта на квартал 2, уличната регулация да съвпадне с имотната граница на ПИ 55021.501.2101 по КККР на гр.Павел баня, обл.Стара Загора с цел увеличаване ширината на улицата и обособяване на нов УПИ XIII, кв.2, гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.01.2020г.
Posted by SB on 2020/1/29 15:18:12 (134 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 27.01.2020г.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-1/13.01.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на кв.3, гр.Павел баня в следния обхват: Отпадане на част от второстепенна улица публична общинска собственост с площ 598.00 кв.м., представляваща ПИ с идентификатор 55021.501.2029 с осови точки 9а-9б-351 по ПУП-ПРЗ и присъединяване към УПИ III-Ведомствена почивна база, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.62, с което увеличава площта на УПИ III-Ведомствена почивна база в кв.3, гр.Павел баня. Коригира се уличната регулация-отпада о.т 9б и осова линия от о.т.9б. Предвижда се нова осова точка 351а, съгласно приложеното задание. Отпада квартал 3а и УПИ III-Ведомствена почивна база се присъединява към кв.3 по ПУП-ПРЗ на гр.Павел баня. 
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 20.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/20 13:55:28 (168 reads )
 
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 20.01.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/17.01.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на ел.кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък на обект: „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 14.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/14 10:29:58 (147 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 14.01.2020год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ СИ-02-30-662/20.12.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-План схема като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
               -ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА за елементите на техническата инфраструктура и Инвестиционен проект – „Довеждащ водопровод за минерална вода Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 до ПИ с идентификатор 55021.63.892 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 

« Предишна[1] 2 3 ... 5 Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори