Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив На вашето ... » * График за сметоизвозването в общината
Posted by SB on 2012/10/18 13:58:25 (2600 reads )
График за сметоизвозването в общината

@@
Архив На вашето ... » * Kонкурс за възлагане на обществен превоз на пътници
Posted by SB on 2012/9/17 15:46:20 (1408 reads )
Kонкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска и областна транспортни схеми – квота  Община Павел баня

@@
Архив На вашето ... » * Одитен доклад на сметната палата за 2011г.
Posted by SB on 2012/8/24 16:16:55 (2307 reads )
Одитен доклад на сметната палата за 2011г.

@@
Архив На вашето ... » * Прекъсване работата на детските градини през лятото
Posted by SB on 2012/7/2 12:05:38 (1454 reads )

Заповед No 446 от 02.07.2012г.


@@
Архив На вашето ... » * Изплащат се стипендиите на студенти
Posted by SB on 2012/6/22 10:34:20 (1583 reads )

 

 

 

 

 

 


@@
Архив На вашето ... » * БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Posted by SB on 2012/6/12 11:42:13 (1683 reads )

Община Павел баня

BIC UNCRBGSF Уникредит Булбанк

BG91UNCR96608400300310

Вид плащане: 447000


@@
Архив На вашето ... » * Местни данъци и такси няма да работят на 2, 3 и 4 май
Posted by SB on 2012/4/24 14:01:59 (1492 reads )

@@
Архив На вашето ... » * ИЗПЛАЩАТ СЕ СТИПЕНДИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ !
Posted by SB on 2012/4/11 16:04:42 (1244 reads )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


@@@
Архив На вашето ... » * Отпуснати еднократни стипендии на студенти
Posted by SB on 2012/4/4 12:15:36 (1727 reads )
Със Заповед № 79/08.02.2012г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 22/22.12.2011г на общински съвет Павел баня е обявен прием за заявления за отпускане на еднократни стипендии за учебната 2011/2012г. съгласно утвърдени критерии.
В определеният срок - 30.03.2012г са получени 20 заявления.
На основание чл.2 от Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Павел баня, еднократни и годишни стипендии се отпускат на студенти редовно обучение. Поради тази причина на четири студенти, подали заявления е изпратено писмо, с което са уведомени, че не отговарят на критериите за допустимост.
Останалите 16 подадени заявления са окомплектовани с редовни документи съгласно Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Павел баня.
І. Списък на студентите, подали заявления за отпускане на еднократни стипендии в срок и окомплектовани с редовни документи
 
Имена
Университет Специалност
Форма обучение
Валидно уверение записан летен семестър
1
Селиме Асан Бекташ
УНСС
Икономика и бизнес
Редовно
Да
2
Васил Стоянов Стоянов
ТУ- гр. Габрово Електроенергетика и ел.обзавеждане
Редовно
Да
3
Юркие Ахмед Ходжа
Пловдивски университет
Химия с маркетинг
Редовно
Да
5
Илияна Радославова Костадинова
Тракийски университет
Социална педагогика
Редовно
Да
7
Добромир Стефанов Бонев
Мед.колеж/ Трак. Университет
Рехабилитация
Редовно
Да
8
Магда Стоятелова Петрова
СУ – исторически фак-т
Етнология
Редовно
Да
9
Десислава Николаева Иванова
СУ
История
Редовно
Да
10
Теодора Стайкова Димитрова
ТУ – София
Стопанско управление
Редовно
  Да
12
Любомира Иванова Йотова
Бургаски свободен университет
Право
Редовно
Да
14
Елица Евгениева Томова
Икономически университет – гр. Варна
Счетоводство и контрол
Редовно
Да
15
Стеляна Тодорова Никифорова
ПУ
Медицинска биология
Редовно
Да
16
Кольо Димов Нунков
Икономически университет – гр. Варна
Финанси
Редовно
Да
17
Айсел Ердинч Мустафа
ТУ – гр. София
Публична администрация
Редовно
Да
18
Бюлент Феимов Амзов
Бургаски университет „Проф. д-р А.Златаров”
Индустриален менъджмънт
 
Редовно
Да
19
Дженал Ниази Топалова
СУ гр. София
История
Редовно
Да
20
Десислава Николова Захариева
Тракийски университет
Регионална икономика
Редовно
Да
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

@@
Архив На вашето ... » * До собствениците на сгради в режим на етажна собственост
Posted by SB on 2012/3/20 14:55:57 (1651 reads )
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
 ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ
 В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
 ГР.ПАВЕЛ БАНЯ И
С.ГОРНО САХРАНЕ
 
Последните изменения в закона за управление на етажната собственост/ЗУЕС/
26 юли 2011 г. имат за цел да улеснят гражданите,чрез опростяване на процедурите предвидени в него.Съгласно до сега действащия режим общинска администрация създаваше и поддържаше Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, в които се вписва редица обстоятелства за характера на сградата.След промените от м. юли 2011 г.отпадна регистрацията на етажната собственост, представлявана от Общо събрание на собствениците, като се въведе уведомителен режим, т.е.единственото задължение на новоизбраните управителни органи е да уведомят администрацията,че са избрани, като посочат и данните си за контакт, в едномесечен срок от избирането им.
Регистрационният режим действащ до сега остана задължителен само за сдруженията на собствениците регистрирани по ЗУЕС.Те подлежат на регистрация в общинската администрация.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ПРИКАНВАМ ВИ ДА ПРОВЕДЕТЕ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ В СГРАДИТЕ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, СЛЕД КОЕТО ИЗБРАНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ДА ВНЕСЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЕЛ БАНЯ УВЕДОМЛЕНИЕ ,КОЕТО ДА СЪДЪРЖА ИМЕНАТА,АДРЕСА И ТЕЛЕФОНА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ НА УПРАВИТЕЛЯ И АДРЕСА НА СГРАДАТА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КАКТО И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.
НА УВЕДОМИТЕЛЕН РЕЖИМ ПОДЛЕЖАТ И ТЕЗИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР, НО ИЗТИЧА 2 Г.СРОК ОТ ДАТАТА НА ИЗБИРАНЕТО ИМ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ИЛИ ОБИТАТЕЛИТЕ КОИТО НЕ           ИЗПЪЛНЯТЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО ЗУЕС ПОДЛЕЖАТ НА САНКЦИЯ В РАЗМЕР ОТ 20 ЛВ.ДО 100ЛВ.ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЛИ С ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ОТ 150 ЛВ.ДО 350 ЛВ.КОГАТО СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ /УПРАВИТЕЛИТЕ/ КОИТО НЕ ПОДАДЪТ УВЕДОМЛЕНИЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯСЕ НАКАЗВАТ С ГЛОБА ОТ 50ЛВ. ДО 400 ЛВ.
КОМПЛЕКТА С ДОКУМЕНТИ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ /ЗУЕС/ С ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И БЛАНКИТЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ ОТ САЙТА НАОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ НА ТЕЛ.04361/20 82 или сградата на общината гр.Павел баняул.”Освобождение” № 15, ет.ІІ,стая № 9
 
С УВАЖЕНИЕ:
СТАНИМИР РАДЕВСКИ
Кмет на Община Павел баня
 

@@
Архив На вашето ... » * ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ 2012 В ОБРАЗОВАНИЕТО
Posted by SB on 2012/3/5 14:47:08 (2231 reads )

- Заповед No 71 от 06.02.2012г. на кмета на община Павел баня

- Заповед No 123 от 28.02.2012г. на кмета на община Павел баня


@@
Архив На вашето ... » * Програма на кмета за управление 2011-15г.
Posted by SB on 2012/2/9 11:31:59 (4279 reads )
П р о г р а м а  з а у п р а в л е н и е
(мандат 2011-2015г)
 
Станимир Христов Радевски
Кмет на община Павел баня
 
Визия за мандат 2011-2015г
 
В изпълнение на Общински план за развитите на община Павел баня - утвърждаване на община Павел баня като съвременна, финансово независима община, предоставяща публични услуги на високо ниво, с добре развита местна инфраструктура, предлагаща туристически продукт с високо качество, съчетаващ рационално използване на геотермалните ресурси, природните дадености и традициите.
 
Приоритети
 
 1. Подобрена инфраструктура и то във всички населени места на общината, чрез максимално използване на възможностите на общинския бюджет, Националните програми и Програмите на ЕС;
 2. Предоставяне на по- широк кръг, по- качествени публични услуги:
-          административни – пълно въвеждане и използване на информационните и комуникационни технологии от администрацията, което да доведе до подобряване на административните услуги – те да бъдат предоставяни по място и време удобни за гражданите и бизнеса;
-          образование – чрез подобрената образователна инфраструктура, въведената системата на делегираните бюджети, обхващане на всички подлежащи на обучение, предоставяне качествено образование и възпитание на подрастващите;
-          социални и здравни услуги – разширяване диапазона на услугите, разширяване на пространствения обхват, разширяване на кръга на обслужваните в изпълнение на приетата Стратегията за развитие на социалните услуги в община Павел баня 2011-2016г. и Общинската стратегия за закрила на детето;
-          други публични услуги – осветление, сметосъбиране, охрана на безопасността на гражданите и техните имоти, съобразно предоставените от Закона правомощия;
 1. Управление на общинските финанси и собственост  – увеличаване на дела на местните приходи от управление на общинското имущество, привличане на средства от програмите на ЕС. Включване нови източници на приходи – такси, глоби, общински предприятия и други;
 2. Туристически продукт – чрез подобрена инфраструктура във всички населени места, богат културен календар, запазени на традиции в региона, привличане на туристи от страната и чужбина. Популяризиране на региона чрез всички възможни методи за реклама, в т.ч рекламни материали, интернет пространство, туристически изложения и др. Диалог с предоставящите този продукт на територията на общината.
 
Дейности
 1. По Приоритет 1
§        Изработване на цифрови модели на кадастрални и специализирани карти на населените места от общината;
§        Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата;
§        Асфалтиране на улици, изграждане на тротоари;
§        Благоустрояване и поддържане на обществените зони, в т.ч озеленяване;
§        Поддръжка и ремонт училища и детски градини;
§        Изграждане на детски и спортни площадки и други спортни съоръжения, в т.ч при възможности тенис-корт и спортна зала в гр. Павел баня.
2. По Приоритет 2
§        Въвеждане на общинска вътрешна система за обслужване на гражданите, включваща всички кметства;
§        Въвеждане на е-община;
§        Завършване на нова сграда на общинска администрация Павел баня;
§        Младежките и спортни дейности - подкрепа за младежки организации, изграждане на спортни съоръжения, възможност за пълноценно общуване между младежите и обществото;
§        Разкриване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания като делегирана от държавата дейност;
§        Пълно използване на възможностите на ОП „РЧР” за финасиране на услугите „личен асистент”, „социален асистент”, „домашен помощник”
§        Разкриване на Дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст/дом за стари хора в с. Асен;
§        Използване на възможностите на Националните програми и ОП”РЧР” за осигуряване на заетост;
§        Компетентно и целесъобразно управление на системата за сметосъбиране и сметоизвозване;
§        Разширяване обхвата на системата за разделно сметосъбиране;
§        Реконструкция и изграждане на ново икономично улично осветление на територията на цялата община
3. По приоритет 3
§        Рационално и компетентно управление на общинските финанси;
§        Увеличаване на дела на местните приходи от такса паркинг, създаване на общинско предприятие, управляващо туристическите дейности и др.;
§        Увеличаване приходите от управление на собствеността чрез довършване на дейностите по идентифициране и управление на общинската собственост;
§        Привличане и компетентно управление на средствата от извънбюджетно финансиране по оперативните програми на Европейския съюз.
4. По приоритет 4
§        Подобряване на туристическата инфраструктура и атракциите;
§        Партньорство с местния бизнес за подобряване качеството на предлагания туристически продукт;
§        Разнообразяване на предлаганите туристическите продукти, в т.ч въвеждане на нови такива – изграждане на туристически пътеки, места за отдих и др.;
§        Обогатяване на програмата за развитие на туризма в община Павел баня с нови мероприятия за задоволяване на потребностите на жителите и гостите;
§        Запазване на традициите за отбелязване на празниците в Културния календар на общината и популяризирането им.
 
Срок за изпълнение:  месец януари 2012г – месец август 2015 година
 
Очаквани резултати
            Към 2015 година община Павел баня:
-         е с добра инфраструктура
-         финансово стабилна
-         привлича български и чуждестранни туристи с качествен и разнообразен туристически продукт
-         предлага публични и социални услуги на високо ниво във всички населени места
-         съхранила е и е развила традициите на своите предци в областта на културата и местните обичаи
-         на база опита си е готова за предизвикателствата на бъдещето.
 
 
31.01.2012 година
Гр. Павел баня

@@
Архив На вашето ... » * Стипендии за студенти 2011- 2012 + списък
Posted by SB on 2011/12/27 15:36:31 (1384 reads )

 

 

 


@@
Архив На вашето ... » * Работно време на детските градини през празниците
Posted by SB on 2011/12/27 15:09:52 (1272 reads )

 

 

 

 

 

 


@@
Архив На вашето ... » * Удължаване срока за получаване на оферти по ЗОП
Posted by SB on 2011/9/9 14:11:54 (1539 reads )
Удължаване срока за получаване на оферти по ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за извършването на СМР за реконструкция и изграждане на уличното осветление в населените места в две обособени позиции"

@@
Архив На вашето ... » * Програма за лятната работа с децата и учениците
Posted by SB on 2011/7/18 16:03:22 (1455 reads )
Със Заповед No 477/12.07.2011г. на кмета на община Павел баня започва изпълнението на Програмата на Мероприятия за ангажираност на децата през лятната ваканция. Програмата можете да изтеглите от ТУК!

@@
Архив На вашето ... » * Спиране на процедура по ЗОП по определение на КЗК
Posted by SB on 2011/6/8 16:40:53 (1504 reads )

@@
Архив На вашето ... » * Работно време на детските градини през лятото
Posted by SB on 2011/6/6 18:03:07 (1409 reads )

График за прекъсване  работата на детските градини в община Павел баня през летните месеци.


@@
Архив На вашето ... » * Ново меню в Целодневните детски градини
Posted by SB on 2011/5/13 14:57:24 (3433 reads )

Утвърждаване на ново меню в Целодневните детски градини в общината

Промяна в менюто от 10.11.2011г.

 


@@
Архив На вашето ... » * ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ 2011 В ОБРАЗОВАНИЕТО
Posted by SB on 2011/4/11 11:10:05 (2898 reads )

@@
Архив На вашето ... » * Покана за обществено обсъждане - ПРОМЯНА!
Posted by SB on 2011/2/28 16:16:17 (1445 reads )

Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от община Павел баня - ОТМЕНЕНА!

Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от община Павел баня - НОВА


@@
Архив На вашето ... » * Списък на дългогодишни длъжници към общината към 01.11.11
Posted by SB on 2011/1/7 9:16:22 (6087 reads )
С П И С Ъ К
НА ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
НЕПЛАТИЛИ ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА СМЕТ,
АКТУАЛИЗИРАН КЪМ 01.11.2011Г.
 
 
 
               
Задълженията си може да погасите на касите на звено „МДТ” в сградата на Община Павел баня с адрес: гр.Павел баня, ул.”Освобождение” №15 /партер/
                Телефон за справки: 04361 / 2262

@@
Архив На вашето ... » * ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ 2010 В ОБРАЗОВАНИЕТО
Posted by SB on 2010/3/2 8:55:46 (2475 reads )
Разпределение на средствата, получени по ЕРС в община Павел баня, по формули и по ред, за всички отделни дейности

« Предишна1 [2] Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори