Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Услуги ТСУ » 10 Регистр. и въвеждане на строежите 4 и 5 категория
Posted by SB on 2020/5/11 15:44:03 (597 reads )
Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
чл.177, ал.3 от Закона за устройство на територията
Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория от Община Павел баня.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е длъжностно лице Главен архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

-  Документи за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
-  Окончателен доклад на фирмата, упражняваща строителен надзор - за строежи IV категория;
-  Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);
- Одобрен проект и/ии екзекутивна документация
- Договор със строителя
- Документ удостоверяващ, че строителя е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строежи
- Заповед от фирмата – строител за определяне на техническия ръководилел на обекта или Договор между Възложител и технически грамотно лице, което да изпълнява техническо ръководство по време на строителството ;
- Договори за авторски надзор с проектантите
- Протоколи за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива - акт образец № 2 и образец 2а;
- Констативен акт за установяване съотвествието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването; - акт образец № 3
- Заверена заповедна книга - акт образец № 4;
-  Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната кондтрукция - акт образец № 7;
-  Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта - акт образец № 12;
-  Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;
-  Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения - акт образец № 15;
- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни
продукти със съществените изисквания към строежите
- Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация;
-Протокол за измерено заземление на заземителна инсталация, мълниезащита
-Протокол за измерване на импеданса Zs на контура „фаза защитен проводник”
-Акредитация на лабораторията, извършила измерването
- Технически и енергиен паспорт на строежа -2бр.хартиени носители и 1бр.магнитен носител
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
Срок: 7 дни
III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главен архитект".
IV. Такси
чл.29в от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4 и т.5 от ЗУТ .
              /1/Четвърта категория:
Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях – 50 лв. на километър, но не повече от 2000 лв.
Жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 400 лв.
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях – 400 лв.
Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – 100 лв.
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 200 лв.
Вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им – 150 лв.
 
/2/ Пета категория:
Жилищни сгради с ниско застрояване, вилни сгради – 100 лв.
Смесени сгради с ниско застрояване и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 100 кв.м – 150 лв.
Смесени сгради с ниско застрояване и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. и капацитет до 100 места за посетители – 300 лв.
Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях – 300 лв.
Строежи от допълващото застрояване извън тези на шеста категория – 50 лв.
Реконструкции, преустройство, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория:
-с РЗП до 50 кв.м. -30.00лв.
-с РЗП до 200 кв.м.-50.00лв.
-с РЗП над 200 кв.м.-100.00лв.

@@
Услуги ТСУ » 09 Издаване на Удост. за степен на завършеност на строеж
Posted by SB on 2020/5/11 15:39:32 (507 reads )
Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
чл.181, ал.2 от Законa за устройство на територията
Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е  длъжностно лице Главен архитект на Община Павел баня. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост /копие/;
- Разрешение за строеж /копие/;
- Част "Архитектурна" от проекта;
- Удостоверение за наследници /при необходимост/;
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
- Протокол обр.14 за приемане на конструкцията
Срок: 14 дни
III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Главния архитект на Община Павел баня.
IV. Такси

Таксата за издаване на удостоверение за установяване степен на завършеност на строеж е 20,00 лв.
Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер;
 

@@
Услуги ТСУ » 08 Изд. на Удост. за търпимост на основание § 127, ал.1 от З
Posted by SB on 2020/5/11 15:37:02 (605 reads )
Издаване на Удостоверение за търпимост на основание § 127, ал.1 от ЗУТ
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение за търпимост на основание § 127, ал.1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт или договор за учредено право на строеж /копие/;
- Удостоверение за наследници /копие/;
- Скица на имота /копие/;
- Скица от Агенцията по кадастър – за имоти находящи се в гр. Павел баня;
- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за платена такса.
Срок:
Обикновенна услуга - до 7 работни дни;
Бърза услуга - в рамките на 1 работен ден ;
Експресна услуга - в рамките на 4 часа от подаване на заявлението.
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на община Павел баня.
IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – 20,00 лв.;
Бърза услуга -40.00лв
Експресна услуга -60.00лв.
Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер .

@@
Услуги ТСУ » 07 Издаване на Удостоверение по чл.13 от ппзспзз
Posted by SB on 2020/5/11 15:34:13 (586 reads )
Издаване на Удостоверение по чл.13 от ппзспзз
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- копие от решение на общ. служба “земеделие и гори”;
- копие от актуално удостоверение за наследници
- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- други документи
- Документ за платена такса.
Срок:
Обикновенна услуга - до 14 работни дни;
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава) в сградата на община Павел баня, Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на община Павел баня.
IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – 20,00 лв за удостоверение
       10.00лв- за скица нерезделна част.;
 

@@
Услуги ТСУ » 06 Издаване на Скица - виза за проучване и проектиране
Posted by SB on 2020/5/11 15:31:29 (633 reads )
Издаване на Скица - виза за проучване и проектиране
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията чл.140
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица - виза за проучване и проектиране.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;
- Нотариално заверено пълномощно - при необходимост;
- Оригинална скица на имота (ако скицата е издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора);
- Документ за платена такса.
Срок:
Услуга - 14 работни дни съгласно ЗУТ;
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.
IV. Такса:
Съгласно чл. 26, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновенна услуга       – Формат А4 - 15,00 лв.;
                                           - Формат А3 – 30,00 лв;
                                           - по- голям формат – 60,00 лв;
 
 

@@
Услуги ТСУ » 05 Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план
Posted by SB on 2020/5/11 15:28:20 (530 reads )
Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план
 
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е кмета на Община Павел баня, Главен експерт Устройство на територията. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост - копие (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Проект на исканото изменение, изготвен от лицензиран изпълнител (геодезист) в цифров (CD) и графичен вид;
- Документи по чл. 58, ал. 3 от Наредба 3/2005 г. в необходимия обем по исканото изменение.
Срок: 60 дни
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня/Гл.експерт устройство на територията.
IV. Такса:
няма 

@@
Услуги ТСУ » 04 Презаверяване на скица, от изд. на която са изтекли 6 мес
Posted by SB on 2020/5/11 15:25:25 (528 reads )
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Павел баня длъжностно лице от дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;
- Документ за собственост или за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;
- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за платена такса.
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише деловодство
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Гл.експерт Устройство на територията”, който я резолира за Гл. специалист  "Устройство на територията".
IV. Такси
Съгласно чл. 26, т.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня, за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 3.00 лв.

@@
Услуги ТСУ » 03 Издаване на Скица на ЕДИН недвижим имот
Posted by SB on 2020/5/11 15:21:45 (632 reads )
Издаване на Скица на ЕДИН недвижим имот
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица на недвижим имот.
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Павел баня длъжностно лице от дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост - нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);
- Удостоверение за наследници (копие) - при необходимост;
- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за уредени придаваеми части – при необходимост;
- Други документи
- Документ за платена такса.
Срок:
Обикновена услуга - до 7 работни дни;
 
Бърза услуга - в рамките на 1 работен ден ;
Експресна услуга - в рамките на 4 часа от подаване на заявлението.
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към Гл.експерт Устройство на територията/Гл.архитект, който я резолира за Гл. специалист "Устройство на територията".
IV. Такси
Съгласно чл. 26, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня:
Обикновена услуга – Формат А4 – 10 лв ;
Формат А3 – 20 лв;
По голям формат – 50 лв;
 
Бърза услуга – в рамките на един работен ден се заплаща удвоена такса;
Експресна услуга – в рамките на 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер;

@@
Услуги ТСУ » 02 Съгласуване и одобряване на ПУП
Posted by SB on 2020/5/11 15:18:29 (568 reads )
Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е т кмета на Община Павел баня в регулация . Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП с цел промяна предназначението.. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж (копие);
- Предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;
- Заповед (Решение на Общински съвет) за изработване или изменение на проект за ПУП;
- Скица, заверена от експлоатационните дружества;
- Проект за ПУП;
- Схеми за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (когато обектът е извън регулация);
- Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.
Срок: 140 дни
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня,Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.
IV. Такса: .29г,ал.,3т.1 т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня

За съгласуване на проекти за подробни  устройствени планове от Общински експертен съвет по устройство на територията:
1. Разглеждане и изготвяне на становища по проекти ПТКП и градоустройствени проекти в ОЕСУТ
 
              - до 3 ПИ - 50 лв.
             - от 3 ПИ до 3 квартала   -   80 лв.
 
2.Процедиране на градоустройствена разработка:
             
              - без обявление в Държавен вестник – 30.00лв.
              - с обявление в Държавен вестник – 50.00лв

@@
Услуги ТСУ » 01 Разрешение за изработване или изменение на ПУП
Posted by SB on 2020/5/11 15:13:22 (515 reads )
Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП)
Формуляри
Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП).
Установен ред за извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата е кмета на Община Павел баня  в регулация . Общински съвет за разрешаване изработване на ПУП с цел промяна предназначението. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.
II. Необходими документи

- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване право на строеж (копие);
- Предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от ЗУТ;
- Скица - предложение;
- Техническо задание;
- Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.
Срок: 60 дни
III. Технологичен път на административната услуга
Заявлението се подава в сградата на община Павел баня, Гише Деловодство.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Павел баня.
IV. Такса:
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня, таксата е
-   до 3 ПИ    - 30,00 лв.
- над 3 ПИ   - 50,00 лв.

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори