Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
2018 » Декември 2018г.
Posted by SB on 2018/12/13 13:52:48 (1190 reads )

Относно: Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2019г. - 13.12.2018г.

Относно: Откриване на център за социална рехабилитация с. Асен. - 13.12.2018г.

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП - 13.12.2018г.

Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. - 13.12.2018г.

Относно: Провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК - 13.12.2018г.

Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2019г. - 13.12.2018г.

Относно: Предоставяне за ползване на полски пътища и канали за стопанската 2018/ 2019г. - 13.12.2018г.

Относно: Изменение в Наредбата за местните данъци и такси - 14.12.2018г.

Относно: Добавяне в списък за пътуващи. - 18.12.2018г.

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции- 18.12.2018г.

Относно: Провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК - 19.12.2018г.


@@
2018 » Ноември 2018
Posted by SB on 2018/11/15 17:14:11 (1140 reads )

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 15.11.2018г.

Относно: Допълнение №8 на ПУРОС за 2018г. - 16.11.2018г.

Относно: Допускане на процедура за изработване проект на ПУП - 16.11.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 16.11.2018г.

Относно: Продажба на недвижим имот с. Скобелево - 16.11.2018г.

Относно: Отдаване под аренда на имот с. Горно Сахране - 16.11.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Долно Сахране - 16.11.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Горно Сахране - 16.11.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Турия - 16.11.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост с. Скобелево - 16.11.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 20.11.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 28.11.2018г.


@@
2018 » Октомври 2018
Posted by SB on 2018/10/16 16:45:02 (1150 reads )

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 16.10.2018г.

Относно: Изменение №7 на ПУРОС за 2018г. - 16.10.2018г.

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот с. Търничени - 16.10.2018г.

Относно: Продажба на застроени терени с. Габарево  - 16.10.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 16.10.2018г.

Относно: Изменение на КККР за поземлен имот и дарение в полза на община Павел баня - 17.10.2018г.

Относно: Промяна в числеността на дейност "Детски ясли" - 23.10.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 24.10.2018г.


@@
2018 » Септември 2018
Posted by SB on 2018/9/13 16:07:59 (1268 reads )

Относно: Разрешаване изработване проект за ПУП - 13.09.2018г.

Относно: Допускане процедура по изменение на проект за ПУП - 13.09.2018г.

Относно: Отдаване под наем на терени за кафе автомати - 13.09.2018г.

Относно: Допускане процедура по изменение на проект за ПУП - 13.09.2018г.

Относно: Продажба на имоти с. Горно Сахране - 13.09.2018г.

Относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин" - 13.09.2018г.

Относно: Актуализация на Инвестиционна програма за 2018г. - 18.09.2018г.

Относно: Приемане на средносрочна бюджетна програма - 18.09.2018г.


@@
2018 » Август 2018
Posted by SB on 2018/8/15 10:57:22 (1267 reads )

Относно: Допълнение № 6 на ПУРОС - 15.08.2018г.

Относно: Отдаване под аренда на имоти с. Габарево - 15.08.2018г.

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата - 15.08.2018г.

Относно: Определяне  мандат на кмета във В и К  Стара Загора - 15.08.2018г.

Относно: Откриване на Дневен център за стари хора в с. Асен - 15.08.2018г.

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 1 - 15.08.2018г.

Относно: Допълване на предложение за Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата - 24.08.2018г.


@@
2018 » Юли 2018
Posted by SB on 2018/7/25 14:37:21 (1313 reads )

Относно: Програма за управление на отпадъците - 25.07.2018г.

Относно: Откриване процедура по управление на туристически регион  - 25.07.2018г.


@@
2018 » Юни 2018
Posted by SB on 2018/6/15 15:31:11 (1437 reads )

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Кандидатстване на община Павел баня с проект...- 15.06.2018г.

Относно: Актуализация на инвестиционната програма за 2018г. - 19.06.2018г.

Относно: Допълнение № 5 на Програмата за управление на общинската собственост  - 20.06.2018г.

Относно: Изменение в кадастралната карта  - 20.06.2018г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня  - 20.06.2018г.

Относно: Предоставяне за управление на поземлени имоти с. Скобелево  - 20.06.2018г.

Относно: Изразяване съгласие за продажба на метален навес  - 20.06.2018г.

Относно: Изразяване съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот - 20.06.2018г.

Относно: Промяна на вида територия на имоти  - 20.06.2018г.

Относно: Промяна на Наредба № 1 за обществения ред - 20.06.2018г.

Относно: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 - 22.06.2018г.

Относно: Отчет на общински дълг за  2017 - 22.06.2018г.


@@
2018 » Май 2018г.
Posted by SB on 2018/5/18 16:47:35 (1265 reads )

Относно: Продажба на имот с. Търничени.- 18.05.2018г.

Относно: Продажба на имоти с. Скобелево.- 18.05.2018г.

Относно: Продажба на имот с. Долно Сахране.- 18.05.2018г.

Относно: Приватизационна продажба на имот с. Скобелево.- 18.05.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба с. Търничени.- 18.05.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба с. Долно Сахране.- 18.05.2018г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня - 18.05.2018г.

Относно: Допълнение № 4 на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост - 21.05.2018г.

Относно: Изменение на Обобщената тарифа за наеми - 21.05.2018г.

Относно: Актуализация на инвестиционната програма 1 - 23.05.2018г.

Относно: Актуализация на инвестиционната програма  2 - 23.05.2018г.


@@
2018 » Април 2018г.
Posted by SB on 2018/4/22 11:37:13 (1408 reads )

Относно: Отчети на читалищата за 2018г.- 22.04.2018г.

Относно: Допускане на процедура по изменение на проект за ПУП.- 22.04.2018г.

Относно: Изменение № 3 на ПУРОИ за 2018г.- 22.04.2018г.

Относно: Отдаване под наем на терени за кафе автомати.- 22.04.2018г.

Относно: Отдаване под наем на терени за интернет антени - 22.04.2018г.

Относно: Отдаване под наем на части от имот  - ОУ с. Долно Сахране.- 22.04.2018г.

Относно: Продажба на имоти с. Скобелево.- 22.04.2018г.

Относно: Продажба на имот с. Горно Сахране.- 22.04.2018г.

Относно: Безлихвени заеми за сметка на средства от ЕС - 22.04.2018г

Относно: Информация за актуализирано разпределение на Бюджет 2017.- 22.04.2018г.

Относно: Допускане на процедура по изменение на проект за ПУП.- 25.04.2018г.

.


@@
2018 » Март 2018г.
Posted by SB on 2018/3/14 15:39:13 (1645 reads )

Относно: Одобряване план за развитие на соц. услуги за 2019г. - 14.03.2018г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост гр. Павел баня - 14.03.2018г.

Относно: Продажба на УПИ с. Габарево - 14.03.2018г.

Относно: Предоставяне и актуализиране ползването на мерите и пасищата - 14.03.2018г.

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции от В и К - 14.03.2018г.

Относно: Допълнение № 2 на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост - 14.03.2018г.

Относно: Прехвърляне на преходен остатък в друга дейност - 20.03.2018г.

Относно: Промяна трудовото възнаграждение на кмета на общината - 28.03.2018г.


@@
2018 » Февруари 2018г.
Posted by SB on 2018/2/15 15:21:27 (1640 reads )

Относно: Допълнение № 1 към Програмата  за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. - 15.02.2018г.

Относно: Наем на част от имот за интернет антена с. Тъжа- 15.02.2018г.

Относно: Наем на част от имот за кафе автомат гр. Павел баня, с. Александрово, с. Манолово- 15.02.2018г.

Относно: Започване на процедура по приватизационна  продажба с. Скобелево - 15.02.2018г.

Относно: Продажба на незастроени терени с. Тъжа- 15.02.2018г.

Относно: Приемане на стратегия за личностното развитие на децата и учениците - 15.02.2018г.


@@
2018 » Януари 2018г.
Posted by SB on 2018/1/10 17:36:20 (1568 reads )

Относно: Общински план за младежта за 2018г. - 10.01.2018г.

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 - 10.01.2018г.

Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост - 10.01.2018г.

Относно: Програма за развитие на туризма - 11.01.2018г.

Относно: Компенсиране на допълнително намаление на превозни документи за ученици и пенсионери - 11.01.2018г.

Относно: Предоставяне за ползване на полски пътища и канали - 16.01.2018г.

Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. - 16.01.2018г.

Относно: Разрешаване изработването на проект за ПУП. - 16.01.2018г.

Относно: Предложение за приемане на бюджет 2018 - 16.01.2018г.


Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори