Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@@
Публични регистри » Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Posted by SB on 2014/8/18 14:11:29 (8052 reads )
 
Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията
 и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Павел баня
 
 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
1. Атанас Стойнов Пъдев -  МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
Общински съветник
2. Атанас Томов Сомов  - ПП „ГЕРБ“  
Общински съветник
3. Шехри Ремзи Халид - ДПС
Общински съветник
4. Гюнай Месут Бекир - ДПС
Общински съветник
5. Дженал Ниази Топалова  - ДПС
Общински съветник
6. Ерай Назиф Мехмед  - ДПС
Общински съветник
7. Зейнел Фаик Селяйдин  – ДПС
Общински съветник
8. Кръстьо Рачев Захариев - ПП „ГЕРБ“  
Общински съветник
9. Марина Дечева Захариева -  МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
Общински съветник
10. Милена Иванова Паунова   - ПП „ГЕРБ“  
Председател ОбС
11. Николай Величков Марков  - ПП „ВМРО – БНД“ 
Общински съветник
12. Райко Николаев Колев -  МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
Общински съветник
13. Реджеп Юсеинов Реджебов - ДПС
Общински съветник
14. Станимир Христов Радевски  - ПП „ВМРО – БНД“ 
Общински съветник
15. Сунай Юсеин Юсеин - ДПС
Общински съветник
16. Хълмие Смаил Смаил  - ДПС
Общински съветник
17. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов  - ДПС
Общински съветник
18. Иса Емин Бесоолу
Кмет на Община Павел баня
  Изтегли
19. Йордана Ненова Енева
Зам.кмет на Община П.баня
20. Милена Милкова Кавръкова
Зам.кмет на Община П.баня
  Изтегли
21. Шендоан Ремзи Халит
Зам.кмет на Община П.баня
22. Димитър Ганчев Димитров
Кмет на с.Долно Сахране
  Изтегли
23. Милена Дружемирова Тисова
Кмет на с.Габарево
  Изтегли
24. Ахмед Ибрям Ходжа
Кмет на с.Търничене
25. Ахмед Юсеин Сюли
Кмет на с.Скобелево
  Изтегли
26. Недялко Петков
Кмет на с.Асен
27. Мудард Касим Моллаахмед
Кмет на с.Манолово
28. Янко Христов Янков
Кмет на с.Горно Сахране
  Изтегли
29. Цвятко Балабуров
Кмет на с.Тъжа
30. Гюнай Мехмед
Кмет на с.Осетеново
31. Ганчо
Кметски наместник на с. Турия
  Изтегли
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ЗАБЕЛЕЖКА: Декларациите по ч по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно
придобито имуществ на служителите от Общинска администрация са подадени пред органа по назначаване. Достъпа до тях се осъществява
съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.
 

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори