Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : Проект "Подкрепа за достоен живот"
Posted by SB on 2010/12/21 11:14:21 (1358 reads )

Проект "Подкрепа за достоен живот"

 
Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”
Продължават организационните дейности по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”, който се реализира от Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” с партньор община Павел баня. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Първият етап от предоставянето на услугата ще започне на 10.01.2011г. На 23.11.2010. беше проведено събеседване с 24 лица, подали заявления и изявили желание да започнат работа като лични асистенти. Сега предстои тяхното обучение, след което те ще бъдат включени в Банка лични асистенти.
На 09.12.2010г. Комисия по подбор на потребителите на услугата по Проекта на свое заседание разгледа изготвените от специалисти – служители на Дирекция „СП” гр.Казанлък „Оценки на индивидуалните потребности на 37 кандидати за потребители от цялата община.В хода на обсъждането и за вземане на решение, всеки член на комисията се съобрази със следните критерии: Степен на трайно намалена работоспособност / степен на трайно намалена социална адаптация/, социална среда на кандидата.От 10.01.2011г. ще бъдат обслужвани 8 лица събрали най-голям брой часове за обгрижване. Списък на оценените кандидат-потребители ще бъде изложен пред офиса на Проекта на 15.12.2010г. Всички лица от списъка ще бъдат уведомени писмено за определения им индивидуален месечен бюджет.
 
.
.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Павел баня и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”