Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : Стартира проект за услугата "Личен асистент"
Posted by SB on 2010/11/8 8:37:04 (1716 reads )

Стартира проект за услугата "Личен асистент"

Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект “Подкрепа за достоен живот
(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,
които не могат да се самообслужват)
 
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Информираме Ви, че стартира Проект “Подкрепа за достоен живот”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Павел баня, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
 
Проектът ще се реализира на три етапа:
        І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г;
        Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;
        ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;
        Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;
        ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.; 
        Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.
 
v      Подаването на документи за включване в Проекта (І етап) се извършва в общината по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).
v      офиса на Проекта ул. „Христо Ботев” №8 (сградата на Домашен социален патронаж гр. Павел баня – етаж 2 ),
 
v      За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самобслужват, както следва:
 
Ø       лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
Ø       лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
Ø       лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
Ø       деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
 
 
 
Необходими документи за кандидат-потребители:
 
 
·   ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района)
·   Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
·   Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
·   Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
·   Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
·   Декларация (свободен текст), че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
·   Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично
 
 
v      Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител), от 08 до 22 ноември 2010 г., вкл. в офиса на Проекта :гр. Павел баня ул. „Христо Ботев” №8 (сградата на Домашен социален патронаж ,етаж 2.)
 
 
 
v      За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица вТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания
 
Ø        безработни лица;
Ø       трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
Ø       неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
 
 
 
 
  
Необходими документи за кандидатите-лични асистенти:
 
 
·   ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района)
·   Документ за самоличност (копие)
·   Автобиография
·   Свидетелство за съдимост
·   Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
·   Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
·   Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
·   Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
·   Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
·   Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично
 
 
v      Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), от 08 до 22 ноември 2010 г., вкл., в офиса на Проекта : гр. Павел баня ул. „Христо Ботев” №8 (сградата на Домашен социален патронаж , етаж 2.)
 
 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”