Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : Покана за доставка гориво за ПГ - промяна на срока
Posted by SB on 2010/10/11 15:25:30 (1422 reads )

Покана за доставка гориво за ПГ - промяна на срока

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО
 
гр. Павел баня, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 2, тел. 04361/2200 ;факс 04361/2202,
 e-mail: pgrhpb@abv.bg
 
 
 
ДО
..........................................................
..........................................................
 
 
ОТНОСНО :
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА
на гориво
 
ОТ : ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
 
 
Уважаеми Г-жи/господа,
В връзка със Заповед № 366/11.10.2010 г. На директора на ПГ по РХ, на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), е открита процедура по реда на чл. 2, ал 1 от НВМОП – провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, като се съберат не по-малко от 3 оферти за ДОСТАВКА –
Периодична доставка на газьол с 0.1% S за изгаряне в стационарна горивна инсталация за отопление на учебно заведение в гр. Павел баня –ПГРХ.
Описание на обекта на поръчката :
·   Доставката по заявка на газьол с 0,1% Sза изгаряне до 10 000 л..
·   Горивото ще се използва за отопление в стационарна отоплителна инсталация с обща мощност 1200 Kw.
·   Инсталацията работи при средна температура 85 градусаC.
·   Доставката трябва да е придружена със сертификат на производителя и документ за съответствие от акредитирана лаборатория.
·   Доставката да се извършва с транспортно средство, снабдено с уред за измерване на литрите, като измервателния уред е снабден с надлежен паспорт и е преминал преглед с дата не по-голяма от един месец от датата на всяка конкретна заявка.
·   Доставката да се извършва в рамките на работното време на членовете на комисията за приемане на доставка, по ред описан в договора.
·   След сключване на договора цената ще се променя, съгласно промяната на цената на ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС” АД – площадка Бургас в деня на зареждането в училището, доказана с необходимите документи /възможност и чрез сайта на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД/, минус търговската отстъпка предложена от участника .
 
2.                        Срок за представяне на оферти – 18.10.2010. – 14:00 часа в Деловодство на училището
3.                        Критерии за оценка – най-ниска предложена цена за 1 литър с ДДС
 4.    Всяка оферта трябва да съдържа:
1.Финансово предложение, включващо:
- предлаганата офертна цена на 1 литър с ДДС;
- документ за собствено или наето превозно средство, снабдено с уред за измерване на литрите, снабден с надлежен паспорт;
- не по-малко от 2 референции за извършване на доставка на гориво за образователни институции.
2. Срок за валидност на офертата, но не по-малко от 60 дни.
3. Предварителен  договор с условията по доставка от участника .
 
 Председател на комисията по разглеждане на офертите: Донка Иванова