Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 09.09.2020год.
Posted by SB on 2020/9/9 8:46:43 (26 reads )

Съобщение от 09.09.2020год.

 
 
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.09.2020год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№76/01.07.2020год. съобщава, че със Заповед №РД–14-56/03.09.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за ПИ 73540.44.45 и устройствена зона - Предимно производствена и с установено предназначението на имота „Производствени и складови дейности и обществено обслужване“ местност „Сюлейманови чешми“ с площ 1204.00 кв.м. в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
         Вид устройствена зона – Пп, ПИ с идентификатор 73540.44.45, Н-без ограничение на Кк, К инт-1.8, Плътност на застрояване-80%, Плътност на озеленяване-мин.20%, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ