Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 28.07.2020г.
Posted by SB on 2020/7/30 8:17:05 (50 reads )

Съобщение от 28.07.2020г.

                                                             ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                                     тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                             e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
ДО
КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД
 
ДО ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
от 28.07.2020г.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД - 14 – 45 /27.07. 2020г. e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват : 1. Промяна на уличнорегулационната граница на улица с о.т.180-о.т.254-о.с.188-о.т.189-о.т.190, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на УПИ ІІІ-501,503,504 в кв.76 по плана на с.Горно Сахране.
2.Отпадане на част от УПИ ІІІ -501,503,504 в кв.76 по плана на с.Горно Сахране за реализирането на улица в частта от от.188-ос.т.254, с площ 35,00 кв.м., които да се дарят на община Павел баня;
        3.Придаване на част от улица към УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 по плана на с.Горно Сахране– между о.т.189 и о.т.188 - 28.00 кв.м;
4.Придаване на част от улица към УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 по плана нас.Горно Сахране – между о.т.254 и о.т.180 с площ 29.00 кв.м;
5. Коригира се северозападната граница на УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 по новоформираната регулационна граница на улица с о.т.180-о.т.254-о.с.188-о.т.189-о.т.190 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора,
отбелязано с кафяв цвят върху скицата - проект, неразделна част от заповедта.
В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, всеки присъствен ден може да прегледате преписката , която се намира в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня,с жалба или възражение подадено в два екземпляра.
               
 
 
 
 
Изготвил:ИК