Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 15.07.2020год.
Posted by SB on 2020/7/15 9:48:29 (59 reads )

Съобщение от 15.07.2020год.

 
                   ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                                 e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.07.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№РД-20-1044/06.07.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват:
 1. Променя се уличнорегулационната граница на улица с о.т.180-о.т.254-о.с.188-о.т.189-о.т.190, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 по плана на с.Габарево, общ.Павел баня, обл.стара Загора. Предвижда се:
       - отпадане на част от УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 за реализирането на улица в частта от о.т.188-о.т.254-35.00 кв.м., които да се дарята на община Павел баня;
       - придаване на част от улица към УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 – между о.т.189 и о.т.188-28.00 кв.м;
      - придаване на част от улица към УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 – между о.т.254 и о.т.180-29.00 кв.м;
 2. Коригира се северозападната граница на УПИ III-501, 503, 504 в кв.76-по новоформираната регулационна граница на улица с о.т.180-о.т.254-о.с.188-о.т.189-о.т.190 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора
 Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й.И