Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 06.07.2020год.
Posted by SB on 2020/7/6 16:26:36 (56 reads )

Съобщение от 06.07.2020год.

 
                   ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 06.07.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№76/01.07.2020г. Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК схеми за ПИ 73540.44.45 с устройствена зона- Предимно производствена и с установено предназначение на имота „Производствени и складови дейности и обществено обслужване“, местност „Сюлейманова чешма“ с площ 1204.00 кв.м. в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
             
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й.И