Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 15.05.2020 год.
Posted by SB on 2020/5/22 10:21:12 (69 reads )

Съобщение от 15.05.2020 год.

                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.05.2020 год.
 
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-10/04.05.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ XIV-1249, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1249 с площ 84.00 кв.м. и УПИ XVIII-1281, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1281 с площ 669.00 кв.м. в кв.26Д в един общ УПИ XVIII-3392, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3392 с площ 753.00 кв.м. в кв.26Д по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.