Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 19.05.2020год.
Posted by SB on 2020/5/19 16:11:58 (78 reads )

Съобщение от 19.05.2020год.

 
 
 
 
                 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.05.2020год.
 
 
Община Павел баня основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-07-12/04.05.2020 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-24/19.05.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на външно ел.захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ.Павел баня, обл.Стара Загора от ТНН на трафопост с.Асен-ТП4, извод СрН „Скобелево, подстанция „Сахране“. Трасето на електропровода е проектирано да започне от ТП4, извод СрН „Скобелево, подстанция „Сахране“ разположен в имот общинска собственост в УПИ I-резервен терен в кв.44, с.Асен, общ.Павел баня с дължина на трасето 7.78 л.м.. Трасето преминава по улица с о.т.112, о.т.112, о.т.115, о.т.119, о.т.120, о.т.121, о.т.122 в регулацията на с.Асен с дължина на трасето 364.09 л.м., продължава през местен път 000697.35.87-извън регулация с дължина на трасето 16.65 л.м. и продължава през имот 000697.37.121 полски път по КККР в землището на с.Асен с дължина на трасето 175.17 л.м. и достига до имот 000697.37.6 собственик на възложителя. Сервитутът на кабела е равен на един метър от двете страни на кабела. Общата дължина на ел.кабела е 563.69м. и площ на сервитута 1127.38 кв.м. Дължината на трасето извън регулацията на с.Асен е 191.82 л.м. и площ на сервитута 383.64 кв.м. Дължината на трасето в регулация е 371.87 л.м и площ на сервитута-743.74 кв.м.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:Й.Ив