Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 13.04.2020 год.
Posted by SB on 2020/4/13 16:15:08 (102 reads )

Съобщение от 13.04.2020 год.

                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 13.04.2020 год.
 
 
 
Във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-8/06.04.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ I-831 и УПИ II-831, кв.112 в един общ УПИ I-1022 в кв.112 и регулационната граница да покрие съществуващата имотна граница в съответствие с §8 по плана на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.