Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Извънредни мерки във връзка с COVID-19
Posted by SB on 2020/3/9 11:53:42 (1253 reads )

- Извънредни мерки във връзка с COVID-19

 
 
Заповед - РД-10-106 от 09.03.2020 г. 
 
На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р - 37/ 26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020 г., както и със Заповед РД-01-117/ 08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
Н А Р Е Ж Д А М:
 На територията на Община Павел баня:
       1.1. Да бъдат преустановени провеждането и посещенията на културни мероприятия; Спортните мероприятия да се провеждат без публика;                      
       1.2. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;                                           
       1.3.  Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.
 В Общинска администрация Павел баня до второ нареждане:                                 
       2.1. Да бъдат преустановени приемните дни на ръководството на общината за граждани. При необходимост гражданите могат да се свързват на телефон – 04361 32 -60.                                                          2.2 В Центъра за административно обслужване в т.ч и Местни данъци и такси да се обслужват граждани при повишени мерки за биологична сигурност;                
      2.3. Препоръчвам на:                    Директори и Управители на лечебни и рехабилитационни заведения, частни квартири и хотели, заведения за обществено хранене, предприятия, фирми, пенсионерски клубове, държавни институции имащи филиали на територията на общината да спазват повишени мерки за биологична сигурност и въвеждане на пропускателен режим.
      Въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.
      Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Павел баня.
 
      Препис от заповедта да се връчи на Началник ПУ- Павел баня, кметове и кметски наместници на територията на Община Павел баня, Ръководители на дейности в Общинска администрация, Директори и  Управители на лечебни и рехабилитационни заведения, частни квартири и хотели, заведения за обществено хранене, предприятия, фирми, пенсионерски клубове, държавни институции имащи филиали на територията на общината за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Стара Загора и Областен управител - за сведение.
      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на гл. експерт „СИУК и ОМП“.
 
 
Иса Бесоолу - кмет на община Павел баня