Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 26.02.2020 год.
Posted by SB on 2020/2/26 11:20:12 (148 reads )

Съобщение от 26.02.2020 год.

 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 26.02.2020год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/17.01.2020 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-9/24.02.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
         -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН - трасе на ел.кабел за присъединяване на обект: „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък. Трасето на ел.кабел започва от трафопост МТП „РИСАТ“-Павел баня, находящ се в ПИ 55021.58.96 /частна собственост/ с дължина на трасето 24.95 л.м., преминава през ПИ 55021.79.692 /общинска публична собственост/ с дължина на трасето 160.47 л.м., преминава през ПИ 55021.79.824  /общинска публична собственост/ с дължина на трасето 6.11 л.м. и достига до ПИ 55021. 59.758 /частна собственост на възложителя урбанизирана територия/ с дължина 3.00 л.м., общ.Павел баня. Общото трасе на ел.кабела е с дължина 191.53 л.м. и площ на сервитута-383.00 кв.м. Дължината на трасето в землището е 191.53 и площ на сервитута-383.00 кв.м.. Дължината на трасето в урбанизирана територия собственост на възложителя е 3.00 л.м. и сервитута-6.00 кв.м.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.