Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 10.02.2020г.
Posted by SB on 2020/2/11 17:50:00 (134 reads )

Съобщение от 10.02.2020г.

 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 10.02.2020г.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с вх.№АГ-07-2/15.01.2020год., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на улична регулация с ос.т.79, ос.т.384, ос.т.78, ос.т.77 до ос.т.76 в частта на квартал 2, уличната регулация да съвпадне с имотната граница на ПИ 55021.501.2101 по КККР на гр.Павел баня, обл.Стара Загора с цел увеличаване ширината на улицата и обособяване на нов УПИ XIII, кв.2, гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ