Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 11.10.2019 год.
Posted by SB on 2020/2/11 18:46:00 (144 reads )

Съобщение от 11.10.2019 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 11.10.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-46/05.11.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-7 /10.02.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на дворищно-регулационните линии по имотни граници в съответствие с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ І-790, УПИ VI-789, УПИ II-794, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
 Новопроектираните дворищно-регулационни линии да покрият имотните граници между ПИ 790 и ПИ 794.
 Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ V-791, кв.3А не се променя.
 Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ VI-789, 788, кв.3А се променя така, че урегулираните 290.00 кв.м., съставляващи ПИ 788 се присъединяват към УПИ I-790, кв.3А по плана на с.Долно Сахране.
 След изменението:   Новообразувания УПИ I-790, 788 в кв.3А става с площ 1943.00 кв.м.;
- УПИ VI-789 в кв.3А става с площ 362.00 кв.м.;
- УПИ II-794 в кв.3А става с площ 806.00 кв.м.;
Измененията са отразени със зелен цвят на скицата – проект за изменение на плана за регулация и кафяв цвят на скицата-проект за изменение на кадастралния план, неразделни части от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И