Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 27.01.2020г.
Posted by SB on 2020/1/29 15:18:12 (136 reads )

Съобщение от 27.01.2020г.

 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 27.01.2020г.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-1/13.01.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на кв.3, гр.Павел баня в следния обхват: Отпадане на част от второстепенна улица публична общинска собственост с площ 598.00 кв.м., представляваща ПИ с идентификатор 55021.501.2029 с осови точки 9а-9б-351 по ПУП-ПРЗ и присъединяване към УПИ III-Ведомствена почивна база, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.62, с което увеличава площта на УПИ III-Ведомствена почивна база в кв.3, гр.Павел баня. Коригира се уличната регулация-отпада о.т 9б и осова линия от о.т.9б. Предвижда се нова осова точка 351а, съгласно приложеното задание. Отпада квартал 3а и УПИ III-Ведомствена почивна база се присъединява към кв.3 по ПУП-ПРЗ на гр.Павел баня. 
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ