Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Обява за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС
Posted by SB on 2019/8/29 14:58:15 (1444 reads )

- Обява за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
 
„Бригада“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24
На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица , че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик“, в землищата на гр.Павел баня и с.Виден, Община Павел баня“.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:
На 03.10.2019г. от 13:00 часа в Община Павел баня на адрес: гр.Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2 стая 6;
На 03.10.2019г. от 14 часа в с.Виден на адрес: сградата на Кметство с.Виден.
Докладът за ОВОС и приложенията към него в т.ч. и доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:
8.30 часа до 17.00 часа в Община Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2, стая 6, отдел „Екология и земеделие, Общинска собственост“;
8.30 часа до 17.00 часа в Кметство с.Виден;
9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ гр.Стара Загора, ул.“Стара планина“ №2;
и на адреса на Възложителя: „БРИГАДА“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24
Докладът за оценка степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес www.stz.riew.gov.bg.
Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ – гр. Стара Загора , с адрес: ул.“Стара планина“ №2; Община Павел баня на адрес: гр.Павел баня, ул.“Освобождение“ №15, ет.2 стая 6; с.Виден на адрес: сградата на Кметство с.Виден, на адреса на Възложителя: „БРИГАДА“ ЕООД, гр.Павел баня, ул.“Братан“ №24, или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Николай Христов, тел.: 0887841387
 
 
Дата: 28.08.2019г.