Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Актуално : Промени в Закона за закрила на детето
Posted by SB on 2009/5/12 9:48:19 (1448 reads )

Промени в Закона за закрила на детето

      Във връзка с промените в Закона за закрила на детето, Кмета на община Павел баня изпрати уведомителни писма до управителите на заведения за хранене и развлечение на територията на общината с настояване за спазване на разпоредбите на Закона.
Предвидените санкции са както следва: „Чл. 45. (1) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Който допусне от 22:00 ч. до 06:00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.
(9) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Който не изпълни влязло в сила задължително предписание по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.”
Граждани, които имат информация за неспазването на цитираните разпоредби могат да подават сигнали на телефон 04361/2264.