Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Получена обява от А1
Posted by SB on 2018/7/4 8:53:26 (2168 reads )

- Получена обява от А1

ОБЯВА
От „ А1 България ЕАД гр. София
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
УВЕДОМЯВАМЕ
Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz SZR0047.A004 Наим, находяща се в с. Александрово, общ. Павел баня, УПИ XIV-801, кв. 82
Обектът не е в близост и не засяга защитени територии.
При неговото преустройство и експлоатация не се използват природни ресурси и химични вещества, не се отделят вредни емисии във въздуха и не се генерират отпадъци.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Павел баня или в РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина “ 2.