Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Проект за санитарно-охранителни зони
Posted by SB on 2015/10/8 16:22:37 (1801 reads )

- Проект за санитарно-охранителни зони

 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
О Б Я ВА
 
Съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 
Община Павел баня уведомява:
 
Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните Санитарно – охранителни зони СОЗ могат да се запознаят с Проект за оразмеряване на СОЗ от Находище на минерални води„Павел баня“
Проекта може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 17ч. в стая №6 на ОА Павел баня становища и възражения относно проекта се приемат до 09.11.2015г.
 
 
 
 
Дата на обявяването 09.10.2015г.
Поставил обявлението
ии