Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : - Започва Плувно лято за децата на Павел баня
Posted by SB on 2015/6/22 10:21:46 (1113 reads )

- Започва Плувно лято за децата на Павел баня

О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за провеждане на обучение по плуване
за ученици от І до VІІІ клас на СОУ „Христо Ботев” Павел баня и
деца от ЦДГ „Синчец” Павел баня  - „НАУЧИ СЕ ДА ПЛУВАШ” –
ПЛУВНО ЛЯТО 2015
Утвърдени със Заповед № РД-154/22.06.2015г.
 
І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Първоначално обучение и подготовка по плуване на деца с цел, укрепване на здравословното състояние и изграждане на двигателни навици и умения на новообучените участници в групите. Чрез плуването децата ще придобият: концентрация, дисциплина, хигиенни навици, радост, емоции и колективна дейност, също така ще спомогне за правилното развитие на костната и дихателната система. ,
 
ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът да се проведе от 07.07.2015 г. до 05.09.2015 г. в открития  минерален плувен басейн на ПРО ЕАД Павел баня след 17,30 часа.
 
ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Учебната дейност да се проведе в свободните часове на плувния басейн всеки вторник и четвъртък, определени от ПРО – ЕАД под ръководството на:
1. Георги Пондев - преподавател по физическо възпитание.
2. Мирослав Кисьов - правоспособен спасител.
Тренировките да се провеждат по направена от тях програма.
Същите подпомагат началното обучение по плуване и опазват живота и здравето на децата, участници в курса.
 
ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСА
  1. Писмено разрешение от родителите, чрез подаване на Заявление по образец. - Изтегли от ТУК!
  2. Заявленията се подават в:
2.1. В деловодството на общината
2.2. В отдел „Образование” / в сградата на читалището/
2.3. В канцеларията на СОУ „Хр. Ботев” и Директора на ЦДГ „Синчец”.
2.4. На Георги Пондев - преподавател
  1. На всички участници ще бъде изготвена Групова застраховка „Злополука” от община Павел баня.