Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Актуално : Общинска програма "Стипендии за студенти"
Posted by SB on 2008/10/15 9:05:34 (3198 reads )

Общинска програма "Стипендии за студенти"

      Съгласно приетия Бюджет 2008 се отпускат средства за стипендии на студенти с постоянен адрес в община Павел баня за учебната 2008/2009г. по Общинска програма “Стипендии за студентите от община Павел баня.
      Средствата се изплащат до края на 2008г. След гласуване на Бюджет 2009г. се изплащат стипендиите за 2009г. Изплащат се ежемесечно стипендии в размер, определен със заповед на Кмета на общината.
      Кандидатства се с формуляр по образец, като критериите за оценка на представените формуляри са:
          1. студентите да са приключили успешно поне първата година от следването си;
          2. успех от предходната година не по-нисък от мн. добър 5.00;
          3. успешно представил се с писмена разработка по темата: “Общински план за развитие на община Павел баня 2007-2013г. – моето становище и предложения за допълнение“
      Избора се извършва от комисия, определена със Заповед на Кмета на общината. Комисията предлага на Кмета на общината разпределение на средствата. Кметът на общината със заповед определя стипендиантите за текущата учебна година .
Срок за подаване на документите - 14.11.2008г. в деловодството на общинска администрация. За повече информация можете да се обърнете към Тинка Начева - технически секретар на община Павел баня на тел 32-60 или в кметствата на населените места, където можете да получите Формуляр за кандидатстване. Формуляра  и Общински план за развитие на община Павел баня 2007-2013г.  можете да изтеглите от WEB страницата на общината.
.