Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Ще се изплащат годишните стипендии на студенти
Posted by SB on 2014/3/14 8:29:54 (1836 reads )

- Ще се изплащат годишните стипендии на студенти

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
З А П О В Е Д
РД-141/13.03.2014 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от Правилник за финансово подпомагане на студентите от Община Павел баня, Решение № 581 от Протокол №37/17.01.2014 год. на Общински съвет Павел баня и докладна на комисията назначена с моя Заповед № 925/14.11.2013 год.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
На одобрените студенти съгласно Моя Заповед № 925/14.11.2013 год., да бъдат изплатени средства в размер на 100 лв. /Сто лв./ месечна стипендия на основание т.1. от Решение № 581 от Протокол №37/17.01.2014 год.  на Общински съвет Павел баня.
 
Средствата да бъдат изплатени за периода м.Октомври 2013 – м. Януари 2014 год. (за четири месеца) еднократно съгласно приложения списък, неразделна част от настоящата заповед.
 
Заповедта да се сведе да знанието на Гл. специалист „Каса” от Гл. специалист „КАО” за сведение и изпълнение. Същата да бъде публикувана в сайта на Община Павел баня .
 
Контролът по изпълнението на заповедта да се извърши от Директор дирекция „ОА” и Директор дирекция „СПУС”
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАНИМИР РАДЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
Изготвил: Донка Козарова – финансов контрольор


1.       Селин Осман Кумджу
2.       Мирослава Васкова Манова
3.       Иван Тошков Керанов
4.       Любомира Иванова Йотова
5.       Яница Валентинова Василева
6.       Дарина Стойчева Тодорова
7.       Румен Илков Скрински
8.       Милена Димитрова Стефанова
9.    Мария Вескова Рахманлиева
10.    Селиме Асан Бекташ *Мазлумова
11.    Георги Здравков Стоянов
12.    Светлана Костадинова Костадинова
13.    Вяра Николова Стефанова
14.    Красимира Тодорова Тодорова
15.    Миглена Лалева Лалева
16.    Дженал Ниази Топалова
17.    Ния Тодорова Бошнакова
18.    Десислава Николаева Иванова
 

Стипендиите ще се изплащат от 18.03. до 28.03.2014 год. от Касата на община Павел баня , след представяне на Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие на студентска книжка.