Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Набират се доброволци за бедствия и пожари
Posted by SB on 2013/12/17 8:22:51 (1806 reads )

- Набират се доброволци за бедствия и пожари

                                                                            О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
                                        ОБЯВА
 
 
   На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, ДВ бр. 80/14.10.2012 г. и Решение № 469 /17.06.2010 г. на Общински съвет Павел баня, Община Павел баня набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях на територията на Общината.
   Кандидатите трябва да отговарят на следните условия :
1.                                                                               Да е дееспособно, навършило 18 години физическо лице.
2.                   Да е клинично здраво и да не страда от психични заболявания.
3.                   Да не е осъждано за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
4.                   Служители на МВР и военнослужещи от Министерството на Отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.
 Материално-техническото и финансово осигуряване на доброволните формирования са определени в Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия, която е в сила от 27.06.2008 г. с изменение и допълнение, обнародвано в ДВ бр.16 от 19. 02. 2013 г.
 Подаването на заявленията за членство в доброволното формирование се осъществява в сградата на Общинска администрация град Павел баня, отдел „Деловодство”.
За допълнителна информация на тел. 04361 /32-62.
Краен срок за подаване на заявленията - 31.01.2014 г.