Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Минимални данъци за колите прие ОбС
Posted by SB on 2008/2/15 7:57:25 (3070 reads )

- Минимални данъци за колите прие ОбС

На  заседанието си  от 14 февръари Общински съвет Павел баня във връзка с чл.1 ал.12 от Закона за местните данъци и такси прие Наредба за местните данъци в общината. Данъкът, засягащ най- голяма част от населението е този за недвижимите имоти, който по предложение на Кмета на Община Павел баня Станимир Радевски се прие да бъде 1.5 промила, което е минималната стойност определена от Закона.
По време на обсъждането на данъците върху превозните средства Радостин Миланов от групата на общинските представители на ПП ДПС направи предложение за приемане на минимални стойности на размера на данъка за автомобили над 74 kW до 110 kW - съответно 1.10 лв.за 1 kW и над 110 kW съответно 1.23 лв. за 1 kW, заложени в закона, с цел стимулиране на покупките на нови автомобили в региона. Представителите на местния парламент с единодушие подкрепиха разработването и реализирането на проект “Канализационен клон Зона Запад” с.Тъжа, община Павел баня. На днешното заседание беше решено да започне и процедура по провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти – публична общинска собственост- лекарски кабинети в здравните служби на територията на общината.
Съгласно докладът на Председателя на постоянната комисия /ПК/ по европейско развитие, туризъм и екология и председателя на ПК по здравеопазване, социални дейности и малцинствена интеграция беше предложено приемането на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и приемане на двугодишен план за образователно интеграция да бъде отложено за следващо заседание на общински съвет, тъй като е необходимо да бъде допълнително обсъдена на среща с кметовете на населени места, отдел”Закрила на детето”, отдел “Социално подпомагане”, представители на юридическия екип на община Павел баня, Кмета на общината, двете постоянни комисии, както и представители от етническите малцинства. Датата за провеждане на кръглата маса е 20 февруари 2008г.
Представителите на местния парламент се запознаха и с информация относно изпълнение на мероприятията към Стратегията за развитие на туризма на територията на община Павел баня и постъпилите молби и заявления във връзка с разпореждане с имоти- общинска собственост.