Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив На вашето ... : * Програма на кмета за управление 2011-15г.
Posted by SB on 2012/2/9 11:31:59 (4283 reads )

* Програма на кмета за управление 2011-15г.

П р о г р а м а  з а у п р а в л е н и е
(мандат 2011-2015г)
 
Станимир Христов Радевски
Кмет на община Павел баня
 
Визия за мандат 2011-2015г
 
В изпълнение на Общински план за развитите на община Павел баня - утвърждаване на община Павел баня като съвременна, финансово независима община, предоставяща публични услуги на високо ниво, с добре развита местна инфраструктура, предлагаща туристически продукт с високо качество, съчетаващ рационално използване на геотермалните ресурси, природните дадености и традициите.
 
Приоритети
 
  1. Подобрена инфраструктура и то във всички населени места на общината, чрез максимално използване на възможностите на общинския бюджет, Националните програми и Програмите на ЕС;
  2. Предоставяне на по- широк кръг, по- качествени публични услуги:
-          административни – пълно въвеждане и използване на информационните и комуникационни технологии от администрацията, което да доведе до подобряване на административните услуги – те да бъдат предоставяни по място и време удобни за гражданите и бизнеса;
-          образование – чрез подобрената образователна инфраструктура, въведената системата на делегираните бюджети, обхващане на всички подлежащи на обучение, предоставяне качествено образование и възпитание на подрастващите;
-          социални и здравни услуги – разширяване диапазона на услугите, разширяване на пространствения обхват, разширяване на кръга на обслужваните в изпълнение на приетата Стратегията за развитие на социалните услуги в община Павел баня 2011-2016г. и Общинската стратегия за закрила на детето;
-          други публични услуги – осветление, сметосъбиране, охрана на безопасността на гражданите и техните имоти, съобразно предоставените от Закона правомощия;
  1. Управление на общинските финанси и собственост  – увеличаване на дела на местните приходи от управление на общинското имущество, привличане на средства от програмите на ЕС. Включване нови източници на приходи – такси, глоби, общински предприятия и други;
  2. Туристически продукт – чрез подобрена инфраструктура във всички населени места, богат културен календар, запазени на традиции в региона, привличане на туристи от страната и чужбина. Популяризиране на региона чрез всички възможни методи за реклама, в т.ч рекламни материали, интернет пространство, туристически изложения и др. Диалог с предоставящите този продукт на територията на общината.
 
Дейности
 1. По Приоритет 1
§        Изработване на цифрови модели на кадастрални и специализирани карти на населените места от общината;
§        Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата;
§        Асфалтиране на улици, изграждане на тротоари;
§        Благоустрояване и поддържане на обществените зони, в т.ч озеленяване;
§        Поддръжка и ремонт училища и детски градини;
§        Изграждане на детски и спортни площадки и други спортни съоръжения, в т.ч при възможности тенис-корт и спортна зала в гр. Павел баня.
2. По Приоритет 2
§        Въвеждане на общинска вътрешна система за обслужване на гражданите, включваща всички кметства;
§        Въвеждане на е-община;
§        Завършване на нова сграда на общинска администрация Павел баня;
§        Младежките и спортни дейности - подкрепа за младежки организации, изграждане на спортни съоръжения, възможност за пълноценно общуване между младежите и обществото;
§        Разкриване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания като делегирана от държавата дейност;
§        Пълно използване на възможностите на ОП „РЧР” за финасиране на услугите „личен асистент”, „социален асистент”, „домашен помощник”
§        Разкриване на Дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст/дом за стари хора в с. Асен;
§        Използване на възможностите на Националните програми и ОП”РЧР” за осигуряване на заетост;
§        Компетентно и целесъобразно управление на системата за сметосъбиране и сметоизвозване;
§        Разширяване обхвата на системата за разделно сметосъбиране;
§        Реконструкция и изграждане на ново икономично улично осветление на територията на цялата община
3. По приоритет 3
§        Рационално и компетентно управление на общинските финанси;
§        Увеличаване на дела на местните приходи от такса паркинг, създаване на общинско предприятие, управляващо туристическите дейности и др.;
§        Увеличаване приходите от управление на собствеността чрез довършване на дейностите по идентифициране и управление на общинската собственост;
§        Привличане и компетентно управление на средствата от извънбюджетно финансиране по оперативните програми на Европейския съюз.
4. По приоритет 4
§        Подобряване на туристическата инфраструктура и атракциите;
§        Партньорство с местния бизнес за подобряване качеството на предлагания туристически продукт;
§        Разнообразяване на предлаганите туристическите продукти, в т.ч въвеждане на нови такива – изграждане на туристически пътеки, места за отдих и др.;
§        Обогатяване на програмата за развитие на туризма в община Павел баня с нови мероприятия за задоволяване на потребностите на жителите и гостите;
§        Запазване на традициите за отбелязване на празниците в Културния календар на общината и популяризирането им.
 
Срок за изпълнение:  месец януари 2012г – месец август 2015 година
 
Очаквани резултати
            Към 2015 година община Павел баня:
-         е с добра инфраструктура
-         финансово стабилна
-         привлича български и чуждестранни туристи с качествен и разнообразен туристически продукт
-         предлага публични и социални услуги на високо ниво във всички населени места
-         съхранила е и е развила традициите на своите предци в областта на културата и местните обичаи
-         на база опита си е готова за предизвикателствата на бъдещето.
 
 
31.01.2012 година
Гр. Павел баня